ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >ประกันชีวิต >ทรัพย์บำนาญ 60 (1)
ทรัพย์บำนาญ 60 (1)
 

รับประกันชีวิต โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต

ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบ ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

 

ธนาคารของดให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทุกประเภทที่สาขาของธนาคาร ยกเว้นสาขาสาทร
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588

 

เตรียมพร้อมชีวิตวัยเกษียณของคุณตั้งแต่วันนี้ ด้วยการวางแผนทางการเงิน เพื่อการเกษียณอายุอย่างมั่นใจ
• ช่วยให้คุณวางแผนทางการเงิน
ด้วยการออมอย่างมีประสิทธิภาพและอุ่นใจตลอดสัญญาโดยออมเพียง 5 ปี
• รับเงินบำนาญรายปี
ปีละ 15% ของจำานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี สูงสุดถึงปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี
• รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 20 ปี
กรณีเสียชีวิตโดยที่รับเงินบำนาญไม่ครบ 20 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ครบ 20 ปี
• ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันชีวิตหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
• หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยให้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เอาประกันภัยยังได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมตลอดอายุกรมธรรม์ (เฉพาะภัยมาตรฐาน)

เงื่อนไขการรับประกัน
• ระยะเวลาเอาประกัน ถึงอายุ 90 ปี
• ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
• ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี
• จำานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำา 50,000 บาท
• ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
• อัตราเบี้ยประกันภัยตามเพศและอายุ

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1 ใบคำขอเอาประกันชีวิต
2 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
3 แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์รับเงินคืนตามเงื่อนไข
4 หลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก เช่น ใบรับเงินชั่วคราว

ตัวอย่างผลประโยชน์สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ปีละ 37,720 บาท

วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ เบี้ยประกันภัยปีละ เงินบำนาญตามกรมธรรม์ ความคุ้มครองชีวิต***
%* จำนวนเงิน รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 20 ปี**
40 37,720       100,000
41 37,720       100,000
42 37,720       113,160
43 37,720       150,880
44 37,720       188,600
  -        
59 -       247,700
60 - 15% 15,000   255,100
61 - 15% 15,000 221,303  
  -        
77 - 15% 15,000 43,703  
78 - 15% 15,000 29,654  
79 - 15% 15,000 15,000  
80 - 15% 15,000    
81 - 15% 15,000    
  -        
89 - 15% 15,000    
90 - 15% 15,000    
รวม 188,600 465% 465,000    
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ 276,400 บาท          

หมายเหตุ
* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตและยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 20 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำานาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 20 ปี
*** จำนวนที่มากกว่าระหว่างจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

หมายเหตุ
1.แผนประกันชีวิต Retirement 60 เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน “ทรัพย์บำนาญ 60 (1)”
2.เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้นและเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
3.การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บริษัทฯ ไทยประกันชีวิตทุกสาขา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
4.สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต (วีซ่า/มาสเตอร์) โดยฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น
5.เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
6.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินปีละ 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194)
7.ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
8.เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

    หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประกันชีวิต กรุณาติดต่อ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247

 


【Close】