ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >เงินฝาก >บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 

บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account)

มั่นใจแม้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน คล่องตัวยิ่งกว่าและคุ้มค่าเต็มที่

ไร้กังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และมอบความสะดวกสบายในการจัดการเงินตราต่างประเทศ 9 สกุลเงิน ได้แก่ RMB, USD, EUR, GBP, JPY, SGD, HKD, NZD และ AUD โดยให้บริการทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ เหมาะสำหรับผู้ที่มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ หรือแหล่งเงินได้จากในประเทศ

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

 • ลดความเสี่ยงภายใต้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเงินสกุลต่างประเทศให้ได้รับประโยชน์เต็มที่
 • รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน

ประเภทบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศแบ่งตามแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

1. บัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ : Foreign Currency Deposit Account (FCD)

2. บัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินจากในประเทศ

2.1 แบบไม่มีภาระผูกพัน : Domestic Special Foreign Currency Deposit (DSFCD)

2.2 แบบมีภาระผูกพัน : Domestic Foreign Currency Deposit (DFCD)

หมายเหตุ: เงินตราที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ สามารถฝากได้ทั้งบัญชี FCD, DSFCD และ DFCD

แหล่งที่มาของเงินฝาก

แหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ แบ่งออกเป็น แหล่งเงินจากต่างประเทศ และแหล่งเงินภายในประเทศ

1. แหล่งเงินจากต่างประเทศ ได้แก่ เงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ เช่น

 • เงินโอนจากต่างประเทศ
 • ตั๋วแลกเงินที่สั่งจ่ายโดยธนาคารในต่างประเทศ
 • รับเงินกู้จากต่างประเทศ
 • รายได้จากนายจ้างที่อยู่ในต่างประเทศ
 • รายได้จากการส่งออกสินค้า
 • เงินช่วยเหลือจากครอบครัว
 • เงินโอนจากบัญชีเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

2. แหล่งเงินภายในประเทศ หมายถึง เงินตราต่างประเทศที่ได้มาโดยการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

โดยเจ้าของบัญชีชาวไทยหรือชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ตามประเภทบัญชีดังต่อไปนี้

คนไทย นิติบุคคลไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ สำหรับคนไทย นิติบุคคลไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) เลือกเปิดได้จาก 3 ประเภทบัญชี ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ : Foreign Currency Deposit Account (FCD)

วงเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก-ถอน

การฝาก

การถอน

ไม่จำกัด

- ไม่ต้องแสดงหลักฐานภาระ

- ถอนเงินตั้งแต่ USD 50,000 หรือสกุลเงินเทียบเท่า ต้องแสดงหลักฐานภาระ

2. บัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินได้จากในประเทศ

2.1 แบบไม่มีภาระผูกพัน : Domestic Special Foreign Currency Deposit (DSFCD)

วงเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก-ถอน

การฝาก

การถอน

สูงสุด USD 5 ล้าน

- ไม่ต้องแสดงหลักฐานภาระ

- ลูกค้าต้องยื่นหนังสือรับรองยอดคงค้างให้แก่ธนาคารทุกครั้งที่ทำการฝากเงิน

- ถอนเงินตั้งแต่ USD 50,000 หรือสกุลเงินเทียบเท่า ต้องแสดงหลักฐานภาระ

2.2 แบบมีภาระผูกพัน : Domestic Foreign Currency Deposit (DFCD)

วงเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก-ถอน

การฝาก

การถอน

ไม่เกินจำนวนภาระ

- ต้องแสดงเอกสารภาระผูกพัน ณ วันที่ฝากเงิน

- ถอนเงินตั้งแต่ USD 50,000 หรือสกุลเงินเทียบเท่า ต้องแสดงหลักฐานภาระ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • การฝากเงินเป็นธนบัตรเงินตราต่างประเทศ ฝากได้ไม่เกิน USD 10,000 หรือเทียบเท่า /คน/ วัน (ปัจจุบันธนาคารรับฝาก-ถอนเฉพาะธนบัตรสกุลเงินหยวน)
 • สำหรับการถอนเงินจากบัญชีเป็นธนบัตรเงินตราต่างประเทศ จะต้องนำไปใช้ชำระภาระผูกพันในต่างประเทศ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น และจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง หนังสือเดินทางหรือตั๋วเครื่องบิน

รูปแบบการฝาก-ถอน

รูปแบบการนำฝาก

รูปแบบการถอนเงิน

· รับเงินโอนจากต่างประเทศ

· เงินโอนระหว่างบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

· ตั๋วสินค้าออก (ที่เรียกเก็บเงินจากต่างประเทศได้แล้ว หรือกรณีลูกค้าขายลดตั๋ว Term)

· เงินตราต่างประเทศที่กู้ยืมจากธนาคารอื่นในประเทศเพื่อนำฝากเข้าบัญชี

· นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อนำฝากเข้าบัญชี

หมายเหตุ ธนาคารรับฝากธนบัตรเฉพาะสกุลเงินหยวน

และไม่รับฝากด้วยเช็คหรือดราฟท์

· เงินโอนไปต่างประเทศเพื่อชำระภาระผูกพัน

· โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

· ตั๋วสินค้าเข้า

· ถอนแลกรับเป็นเงินบาท

· ถอนรับเป็นธนบัตรเงินตราต่างประเทศ

 

 

หมายเหตุ ธนาคารรับถอนเป็นธนบัตรเฉพาะสกุลเงินหยวน และไม่ให้ถอนเป็นเช็คหรือดราฟท์

วัตถุประสงค์การถอนเงิน

เจ้าของบัญชีสามารถถอนเงินได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. สำหรับค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ

 • ถอนเพื่อชำระให้แก่บุคคลในต่างประเทศ

2. สำหรับค่าใช้จ่ายในประเทศ

 • ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (รวมถึงการชำระแทนธุรกิจในเครือ)
 • ถอนเพื่อชำระหนี้เงินตราต่างประเทศให้แก่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (รวมถึงการชำระแทนธุรกิจในเครือ)
 • ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศบัญชีอื่นของตนเอง
 • ถอนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศของนิติบุคคลในประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างกัน(ผู้โอนต้องมีรายได้จากต่างประเทศและฝากเงินไว้ในบัญชี FCD)
 • ถอนแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่น
 • ถอนขายรับบาทกับธนาคารพาณิชย์

ชาวต่างชาติ หรือผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

บัญชีเงินฝากสำหรับชาวต่างชาติหรือผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident) ได้แก่ บัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ: Foreign Currency Deposit Account (FCD)

วงเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก-ถอน

การฝาก

การถอน

ไม่จำกัด

- ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงภาระ

- ไม่ต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

- ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากด้วยธนบัตร

- กรณีนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝาก หากมียอดเงินตั้งแต่ USD 50,000 หรือสกุลเงินเทียบเท่า ต้องทำแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และต้องแสดงเอกสารที่มาของเงิน เช่น จดหมายรับรองเงินเดือน หรือ work permit

- ถอนเงินสกุลเงินต่างประเทศได้ทุกกรณี

- ไม่ต้องแสดงหลักฐาน และไม่ต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

- ถอนเงินเป็นธนบัตรสกุลเงินต่างประเทศ ไม่ต้องทำแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

- กรณีถอนรับเป็นเงินบาท ตั้งแต่ USD 50,000 หรือสกุลเงินเทียบเท่า ต้องทำแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

- กรณีถอนเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศ ให้เรียกหลักฐานแหล่งที่มาของเงินได้

 

แหล่งที่มาของเงินฝาก

 • รับเงินโอนจากต่างประเทศ หรือจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
 • นำเงินบาทจากบัญชี NRBA หรือ NRBS มาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อนำฝากเข้าบัญชี
 • เงินตราต่างประเทศที่กู้ยืมจากธนาคารอื่นในประเทศเพื่อนำฝากเข้าบัญชี
 • เงินตราต่างประเทศ หรือเงินโอนจากบัญชี FCD ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเป็นค่าสินค้าหรือบริการ
 • เงินตราต่างประเทศที่ได้จากการแลกซื้อด้วยเงินบาทที่ได้รับจากการทำงานในประเทศไทย

หมายเหตุ

 • บัญชี NRBA (Non-resident Baht Account) หมายถึง บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
 • บัญชี NRBS (Non-resident Baht Account for Securities) หมายถึง บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น

รูปแบบการฝาก-ถอน

รูปแบบการนำฝาก

รูปแบบการถอนเงิน

· รับเงินโอนจากต่างประเทศ

· โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

· เงินตราต่างประเทศที่กู้ยืมจากธนาคารอื่นในประเทศเพื่อนำฝากเข้าบัญชี

· นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อนำฝากเข้าบัญชี

· ธนบัตรเงินตราต่างประเทศ

หมายเหตุ ธนาคารรับฝากธนบัตรเฉพาะสกุลเงินหยวน

และไม่รับฝากด้วยเช็คหรือดราฟท์

· โอนเงินไปต่างประเทศ

· โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

· ถอนแลกรับเป็นเงินบาท

· ถอนรับเป็นธนบัตรเงินตราต่างประเทศ

หมายเหตุ ธนาคารรับถอนเป็นธนบัตรเฉพาะสกุลเงินหยวน และไม่ให้ถอนเป็นเช็คหรือดราฟท์

บัญชีเงินฝากที่ให้บริการ

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลา 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน
 • 9 สกุลเงิน ได้แก่ RMB, USD, EUR, GBP, JPY, SGD, HKD, NZD และ AUD

รายละเอียดบัญชีเงินฝาก

 • บัญชีออมทรัพย์ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม (สำหรับสกุลเงินที่มีการจ่ายดอกเบี้ย)
 • บัญชีเงินฝากประจำ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 • กรณีถอนเงินบัญชีเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากจริง ด้วยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ของสกุลเงินที่ฝาก ณ วันที่ฝาก
 • ภาษีของรายได้ดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาท

สมัครวันนี้ !

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

 • หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่นายทะบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 • รายงานประชุมหรือหนังสือแสดงมติให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร ซึ่งกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายพร้อมเงื่อนไขการสั่งจ่าย
 • ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • บัตรประชาชนตัวจริง (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง ใช้บัตรประชาชนตัวจริง (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ แสดงเอกสารแสดงตนที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ

*เอกสารข้างต้นเป็นเพียงเอกสารขั้นพื้นฐานเท่านั้น ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเปิดบัญชีได้

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการใช้บริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับเงินฝาก ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (CILE) และค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าและออกของเงินทุกสกุล เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • ยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศสูงสุด ณ สิ้นวัน รวมทุกสกุลและทุกบัญชีของผู้ฝาก เงื่อนไขการฝาก-ถอนเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • การฝากเงินในบัญชีเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นกรณีลูกค้ามีภาระที่ต้องจ่ายเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศอยู่แล้ว
 • เงินต้นและดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

【Close】