You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >Hot Promotions
สมัครบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วันนี้ รับกระเป๋า anello และคะแนนสะสม x 50 (วันนี้ - 30 มิ.ย. 2563)
 

เงื่อนไข:
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักใหม่และผู้สมัครบัตรเสริมที่สมัครตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 และสงวนสิทธิ์การเปิดใช้งานบัตรถึงวันที่ 15 ส.ค. 63 เท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มาก่อน หรือ ได้ยกเลิกบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) แล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน.
 • จำกัดการรับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ / หมายเลขประชาชน ตลอดรายการ โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าเดินทาง ตามที่อยู่ในใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามที่กำหนด.
 • จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ 50 เท่าจากยอดใช้จ่ายครั้งแรกผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ จำนวน 1 ครั้ง สูงสุด 100,000 คะแนนต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิตตลอดรายการ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามที่กำหนด.
 • กระเป๋าเดินทางและคะแนนสะสมพิเศษของบัตรเสริมจะถูกคำนวณแยกจากบัตรหลัก.
 • สงวนสิทธิ์ในการรับกระเป๋าเดินทางและคะแนนสะสมพิเศษลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำการเปิดใช้งานบัตร.
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะอ้างอิงจากวันที่ทำรายการเป็นหลัก.
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณไม่รวมยอดกดเงินสดล่วงหน้า รายการโอนเงินเข้าบัญชี ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการโอนเงินเข้าบัญชี  ยอดซื้อกองทัน RMF/LTF ทุกประเภท
 • สมาชิกที่จะมีสิทธิ์ได้รับกระเป๋าเดินทางและคะแนนสะสมพิเศษจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นนี้.
 • กระเป๋าเดินทางและคะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด.
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดและในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด.


(2020-04-29)
【Close】