ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >โอนเงิน >บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 
บริการรับและส่งเงินโอนระหว่างประเทศจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) โดดเด่นด้วยการโอนเงินผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคาร ไอซีบีซี และบริการโอนเงินหยวนไปประเทศจีน ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ครอบคลุมหลากหลายประเทศทั่วโลก

บริการเงินโอน ICBC Express (สำหรับลูกค้านิติบุคคลและลูกค้าบุคคล)
• โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไอซีบีซีในต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี
• สะดวก รวดเร็ว เงินโอนเข้าบัญชีภายในวันเดียวกัน
• ค่าธรรมเนียมต่ำ พร้อมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอัตราพิเศษ
• โอนเงินผ่านทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ได้เฉพาะสกุลเงิน USD และ EUR
• โอนเงินสกุล USD, HKD, JPY, EUR และ CHF ได้ที่ทุกเคาท์เตอร์สาขาธนาคาร

บริการโอนเงินหยวน Personal Pre-fixed (สำหรับลูกค้าบุคคล)
• บริการโอนเงินหยวนสำหรับลูกค้าบุคคลจากประเทศไทย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารไอซีบีซี หรือธนาคารใดก็ได้ในประเทศจีน โดยผู้รับโอนเงินจะต้องมีสัญชาติจีนเท่านั้น
• ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ทำรายการในการคำนวณ ผู้รับโอนจึงได้รับเงินหยวนเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
• ผู้รับโอนรับเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับเงินตามเกณฑ์ปกติของธนาคารโดยทั่วไป
• ใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา และทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
• ผู้รับเงินจะได้รับเงินภายในวันเดียวกัน สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไอซีบีซี เพื่อความรวดเร็วในการโอนเงิน โปรดดูรายละเอียดในตารางแสดงเวลาการโอนด้านล่างนี้

ธนาคารของผู้รับโอนเงิน

โอนเงิน

ได้รับเงินโอน

ในประเทศจีน ผ่านไอซีบีซี (ไทย) ในประเทศจีน
ธนาคารไอซีบีซี  ก่อนเวลา 12.00 น. วันเดียวกัน
หลังเวลา 12.00 น. วันทำการถัดไป
ธนาคารอื่น ก่อนเวลา 12.00 น. วันทำการถัดไป
หลังเวลา 12.00 น.  วันทำการที่ 3 นับจากวันที่โอน

บริการโอนเงินหยวน Personal CNY Cross-border (สำหรับลูกค้าบุคคล)
• บริการรับและส่งเงินหยวนโดยตรง ระหว่างประเทศไทยและมณฑลกวางตุ้ง ในประเทศจีน สำหรับลูกค้าบุคคล
• ไม่จำเป็นต้องแปลงสกุลเงิน (ทั้งนี้ หากนำเงินสกุลอื่นมาทำการโอน ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำรายการในการคำนวณเพื่อแปลงเป็นเงินหยวน) ผู้รับโอนจึงได้รับเงินหยวนเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับเงิน
• บริการเงินโอนขาออก ให้บริการสำหรับการโอนเงินไปยังบัญชีของผู้รับเงินที่มีกับธนาคารไอซีบีซีในมณฑลกวางตุ้งเท่านั้น (ยกเว้นเมืองเซินเจิ้น) โดยผู้รับเงินจะมีสัญชาติใดก็ได้
• บริการเงินโอนขาเข้า เป็นบริการรับเงินโอนเข้าบัญชีของผู้รับเงินที่มีกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ผู้รับเงินจะมีสัญชาติใดก็ได้ แต่ผู้ส่งเงินจะต้องมีบัญชีกับธนาคารไอซีบีซีในมณฑลกวางตุ้ง (ยกเว้นเมืองเซินเจิ้น)
• โดยปกติ ผู้รับเงินจะได้รับเงินภายในสองวันทำการ
• ใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา ทั้งในประเทศไทย และในมณฑลกวางตุ้ง (ยกเว้นเมืองเซินเจิ้น)

บริการโอนเงินหยวน Corporate CNY Cross-border (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)
• ลูกค้านิติบุคคลโอนเงินหยวนไปประเทศจีนได้โดยตรง โดยไม่ต้องแปลงสกุลเงินเหมือนที่ผ่านมา

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (สำหรับลูกค้านิติบุคคลและลูกค้าบุคคล)
• บริการโอนเงินรวดเร็วผ่านระบบสวิฟท์ไปยังผู้รับในต่างประเทศทั่วโลก
• ใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารและทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

เงื่อนไขการใช้บริการ
• ผู้โอนกรอกใบคำขอโอนเงินระหว่างประเทศพร้อมรายละเอียดของผู้รับเงิน ดังนี้ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี SWIFT Code ชื่อธนาคาร โดยระบุสาขา และมณฑล (กรณีโอนเงินไปประเทศจีน) ให้ชัดเจน สำหรับบริการโอนเงินหยวน Personal Pre-fixed ให้ระบุหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับเงินด้วย
• ผู้โอนยื่นใบคำขอโอนเงิน พร้อมเอกสารตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
• ช่วงเวลารับเงินในต่างประเทศอาจแตกต่างไป ขึ้นกับความแตกต่างด้านเขตเวลา รวมถึงเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
• วงเงินในการโอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การโอนตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
• สำหรับเงินโอนต่างประเทศขาเข้า โปรดแจ้ง SWIFT ‘ICBKTHBK’ และข้อมูลบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) สำหรับการรับเงินให้แก่ผู้โอนเงิน
• กรณีเงินโอนไปต่างประเทศ หรือเงินโอนขาเข้ามีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผู้โอนหรือผู้รับเงินต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การโอนเงินนั้น ในการใช้บริการโอนเงินดังกล่าวลูกค้ารับรองและยืนยันว่าจะไม่ทำธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
• วงเงินรายการโอนของบริการเงินโอน ICBC Express บริการโอนเงินหยวน Personal Pre-fixed และบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าบุคคล เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้

 

 ประเภทรายการ  ลูกค้าบุคคล  ลูกค้านิติบุคคล
วงเงินต่อรายการ วงเงินต่อวัน วงเงินต่อรายการ วงเงินต่อวัน
 ICBC Express น้อยกว่า
50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
Code Card 200,000 บาท 1,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า X
e-Password Token 10,000,000 บาท หรือเทียบเท่า 10,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า X
Personal Pre-fixed
และบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
USD-Shield

 

สมัครใช้บริการวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ
• ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ


(2021-10-27)
【Close】