You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > โปรโมชัน > โปรโมชันบัตรเดบิต
รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เมื่อสมัครและเปิดใช้งานบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์กิเลน (วันนี้ - 1 ธ.ค 2566 )
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
 • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่และเปิดใช้งานบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์กิเลนเท่านั้น
 • จำกัดการรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ 1 สิทธิ์ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • ลูกค้าบัญชีเงินเดือนได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์กิเลน
 • ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี เมื่อเปิดใช้งานบัตรเดบิตและลงทะเบียนรับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับการยืนยันความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัย หรือตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • กำหนดอายุของผู้เอาประกันภัย 18 - 65 ปี
 • จำกัดสิทธิ์จำนวน 1,300 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชันและสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลังจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กำหนด*
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชันโดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ภายใน 7 วันทำการ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองนี้สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์กิเลนเท่านั้น และในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์กิเลน ความคุ้มครองนี้จะสิ้นสุดลงทันทีโดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ความคุ้มครองสิ้นสุด ณ วันที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการใช้บัตรกับธนาคาร)
 • ติดต่อรับสิทธิ์เอาเงินประกันภัย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเกี่ยวกับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร.1748 หรือ www.navakij.co.th
 • วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด กรุณาศึกษาวิธีการและเงื่อนไขก่อนสมัครร่วมรายการโปรโมชันนี้
 • พนักงานธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588
*โปรดศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก Sales sheetที่เจ้าหน้าที่ธนาคารส่งมอบให้กับลูกค้าหลังทำการเปิดบัญชีเงินฝากและบัตรเดบิต
**หมายเหตุ ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี (APR) เมื่อรวมกับแผนประกันภัยที่จะได้รับ (130 บาท) ตัวอย่างเช่น 
กรณีลูกค้าฝากเงิน 1,000 บาท และคงเงินเป็นเวลา 1 ปี กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี
• บัญชีเงินฝาก Normal Savings 13.70% • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 0.83%
• บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings  13.80% • บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings 0.93%
• บัญชีเงินฝาก Green Savings 13.80% • บัญชีเงินฝาก Green Savings 0.93%
• บัญชีเงินฝาก Gold Savings 14.35% • บัญชีเงินฝาก Gold Savings 1.48%
**สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันของธนาคาร โปรดดูประกาศบน website ของธนาคาwww.icbcthai.com 

(2023-07-01)