You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > โปรโมชัน > โปรโมชันบัตรเดบิต
สมัครและเปิดใช้บัตรเดบิตและโมบายแบงก์กิ้งธนาคารไอซีบีซี (ไทย) พร้อมทั้งแอดไลน์ธนาคาร รับฟรี!ร่มไอซีบีซี มูลค่า 219 บาท (1 ก.ค. 2567 – 31 ส.ค. 2567)
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
  • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567
  • ลูกค้าสามารถรับร่มไอซีบีซี 1 คัน มูลค่า 219 บาท เมื่อสมัครและเปิดใช้งาน 1) บัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์กิเลน หรือบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์-โกลบอล/บัตรเดบิตวีซ่า/บัตรเดบิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ – ดิจิทัล ใบใดใบหนึ่ง 2) ไอซีบีซีโมบายแบงก์กิ้ง และ3) เพิ่มเพื่อนกับ LINE OA ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ภายในระยะเวลาโปรโมชัน
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่และเปิดใช้งานบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์กิเลน หรือบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์-โกลบอล/บัตรเดบิตวีซ่า/บัตรเดบิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ – ดิจิทัลใบใดใบหนึ่ง และไอซีบีซีโมบายแบงก์กิ้ง พร้อมเพิ่มเพื่อนกับ LINE OA ของธนาคารไอซีบีซี ( ไทย) ภายในระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์การรับร่มไอซีบีซี 1 คัน ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
  • กรณีลูกค้าเปิดบัตรเดบิตมากกว่า 1 ประเภท ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์การรับร่มไอซีบีซี จำนวน 2,700 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชันและสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลังจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กำหนด โปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารหรือสอบถามได้ที่พนักงานประจำสาขาของธนาคารก่อนสมัครผลิตภัณฑ์
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชั่นโดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ภายใน 30 วัน ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  • พนักงานธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และบริษัทในเครือไอซีบีซี (ไทย) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-17.00 น.)

*โปรดศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารส่งมอบให้กับลูกค้าหลังทำการเปิดบัญชีเงินฝากและบัตรเดบิต

กรณีลูกค้าฝากเงิน 1,000 บาท และคงเงินเป็นเวลา 1 ปี กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 22.60% • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 0.92%
• บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings 22.70% • บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings 1.02%
• บัญชีเงินฝาก Green Savings 22.70% • บัญชีเงินฝาก Green Savings 1.02%
• บัญชีเงินฝาก Gold Savings 23.35% • บัญชีเงินฝาก Gold Savings 1.67%

**หมายเหตุ ตารางข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างการประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี (APR) โดยการนำมูลค่าร่มไอซีบีซี ที่ท่านจะได้รับ (มูลค่า 219 บาท) มาคำนวนรวมกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทเงินฝากที่ท่านจะได้รับต่อปี    ***อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันของธนาคาร โปรดดูประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคาร www.icbcthai.com 

(2024-07-01)
【Close】