เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารเพื่อความยั่งยืน
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ผู้บริหาร >คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
 
ชื่อ ตำแหน่ง
นายอี้หมิน หู - ประธานกรรมการ
นายเสี่ยวปอ หลี่ - กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ
นางอุณากร พฤฒิธาดา - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- รองประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นายหย่ง หู - กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
นางจิ้ง จิน - กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ดร.ซู่เสียน ชุย - กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นายหยาง หลิว - กรรมการบริหาร
นายอภิเนตร อูนากูล - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2022-11-03)
【Close】