e-Banking
ลูกค้าบุคคล
ลูกค้านิติบุคคล
ATM
 You Are Here: หน้าหลัก >e-Banking >ลูกค้าบุคคล >ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 

ข้อ 1 คำจำกัดความ

      “ICBC (Thai) Personal Electronic Banking” หมายถึง บริการธนาคารแบบบริการตนเองผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ที่ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หมายความรวมถึง ICBC Personal Internet Banking และ ICBC Personal Telephone Banking 
      “ICBC Personal Internet Banking” หมายถึง บริการธนาคารแบบบริการตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการนี้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
      “ICBC Personal Telephone Banking” หมายถึง บริการธนาคารแบบบริการตนเองผ่านโทรศัพท์ที่ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการนี้ผ่านระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response) และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CALL CENTER) ของธนาคาร 
      “เครื่องยืนยันตัวตน” หมายถึง อุปกรณ์ที่บรรจุข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการและจะใช้เป็นลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการในการใช้บริการ ICBC Personal Internet Banking โดยอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ คือ USB-Shield, e-Password Token หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม 
      “รหัสลับ” หมายถึง กลุ่มของตัวเลขหรืออักขระที่ถูกตั้งค่าโดยผู้ขอใช้บริการเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ รหัสลับแบ่งออกเป็น (1) รหัสลับเข้าสู่ระบบ (2) รหัสลับทำธุรกรรม และ (3) รหัสลับยืนยันตัวตน 
      “รหัสลับเข้าสู่ระบบ” หมายถึง รหัสลับเพื่อทำการเข้าใช้บริการ ICBC Personal Electronic Banking รหัสลับเข้าสู่ระบบจะถูกตั้งค่าโดยผู้ขอใช้บริการเมื่อมีการลงทะเบียนใช้บริการ 
      “รหัสลับทำธุรกรรม” หมายถึง รหัสลับเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านบริการ ICBC Personal Internet Banking ของผู้ขอใช้บริการที่ขอใช้บัตรรหัสลับ (Code Card) ในการยืนยันตัวตน รหัสลับทำธุรกรรมเป็นรหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียว (dynamic password) ซึ่งจะถูกพิมพ์ลงในบัตรรหัสลับ (Code Card) ผู้ขอใช้บริการที่ขอใช้บัตรรหัสลับ (Code Card) ในการยืนยันตัวตนจะต้องใส่รหัสลับทำธุรกรรมตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด 
      “รหัสลับยืนยันตัวตน” หมายถึง รหัสลับที่ถูกกำหนดไว้แล้วในอุปกรณ์ e-Password Token หรือรหัสลับที่ถูกตั้งค่าโดยผู้ขอใช้บริการที่ขอใช้อุปกรณ์ USB-Shield (แล้วแต่กรณี) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ

  ข้อ 2 ในการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ รวมตลอดถึงกฎเกณฑ์ในการทำธุรกรรมและข้อควรระวังด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการ

  ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการทำการขอใช้บริการ ลงทะเบียน ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของตนที่เกี่ยวข้องกับบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ณ สาขาของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนด กรอกรายละเอียดและข้อมูลในคำขอที่เกี่ยวข้องและลงนามเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วน ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธนาคารหรือบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน

  ข้อ 4 ผู้ขอใช้บริการต้องใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ระบบ (User Name) รหัสลับและเครื่องยืนยันตัวตนหรือบัตรรหัสลับ (Code Card) (แล้วแต่กรณี) ของผู้ขอใช้บริการตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด เพื่อยืนยันตัวตนผู้ขอใช้บริการในการทำธุรกรรมหรือใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่านบริการ ICBC Personal Internet Banking การทำธุรกรรมหรือใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่านบริการ ICBC Personal Internet Banking โดยการยืนยันตัวตนดังกล่าวจะถือว่าเป็นการกระทำของผู้ขอใช้บริการเอง และผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำธุรกรรมหรือการใช้บริการธนาคารผ่านบริการ ICBC Personal Internet Banking ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้งานของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด โดยได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากผู้ขอใช้บริการหรือไม่และไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม และให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีการชำระหรือโอนเงินผ่านบริการ ICBC Personal Internet Banking โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการไม่อาจขอแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งการชำระหรือโอนเงินที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

  ข้อ 5 ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการธนาคารที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ได้ในวันเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ขอใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ที่สาขาของธนาคารในวันเวลาทำการของธนาคาร 
      กรณีที่ผู้ขอใช้บริการเลือกใช้ USB-Shield เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของตน ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการทำรายการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นผ่านบริการ ICBC Personal Internet Banking ได้ 
      ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะดำเนินการชำระหรือโอนเงินตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องของผู้ขอใช้บริการ

  ข้อ 6 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วนที่สาขาของธนาคาร มิฉะนั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนเสร็จสิ้น 
      (1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องทำการตั้งรหัสลับเข้าสู่ระบบ รหัสลับเปิดการใช้งานอุปกรณ์ e-Password Token หรือรหัสลับยืนยันตัวตนใหม่โดยไม่ชักช้าตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด หากผู้ขอใช้บริการลืมรหัสลับเข้าสู่ระบบ รหัสลับเปิดการใช้งานอุปกรณ์ e-Password Token หรือรหัสลับยืนยันตัวตน หรือรหัสลับเข้าสู่ระบบ รหัสลับเปิดการใช้งานอุปกรณ์ e-Password Token หรือรหัสลับยืนยันตัวตนถูกเปิดเผยหรือถูกใช้โดยบุคคลอื่น 
      (2) เมื่อบัตรรหัสลับ (Code Card) หรือเครื่องยืนยันตัวตนถูกขโมยหรือสูญหาย ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งการถูกขโมยหรือการสูญหายให้ธนาคารทราบทันทีผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CALL CENTER) ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด การแจ้งการถูกขโมยหรือการสูญหายจะมีผลทันทีหลังจากผู้ขอใช้บริการดำเนินการตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด 
      (3) ผู้ขอใช้บริการจะต้องขอเปลี่ยนบัตรรหัสลับ (Code Card) ใหม่ทันทีตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด หากแผ่นฟิล์มที่เคลือบหรือลวดลายบนแผ่นฟิล์มที่เคลือบบนบัตรรหัสลับ (Code Card) หลุดลอกออก ไม่สมบูรณ์หรือได้รับความเสียหาย หรือพบว่าหมายเลขบัตรรหัสลับ (Code Card) ไม่ตรงกับหมายเลขที่ระบุไว้ในคำขอ หรือบัตรรหัสลับ (Code Card) ถูกใช้จนครบจำนวนครั้ง หรือบัตรรหัสลับ (Code Card) ถูกขโมยหรือสูญหายก่อนถูกใช้จนครบจำนวนครั้งดังกล่าว 
      (4) ผู้ขอใช้บริการจะต้องขอเครื่องยืนยันตัวตนใหม่ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดที่สาขาของธนาคารโดยไม่ชักช้า หากเครื่องยืนยันตัวตนสิ้นอายุการใช้งาน หรือเครื่องยืนยันตัวตนถูกขโมย เสียหายหรือสูญหายในช่วงระยะเวลาที่เครื่องยืนยันตัวตนยังไม่สิ้นอายุการใช้งาน 
      (5) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใส่รหัสลับไม่ถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด การใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่านบริการ ICBC Personal Internet Banking จะถูกระงับ และผู้ขอใช้บริการจะต้องขอเปลี่ยนบัตรรหัสลับ (Code Card) ใหม่ หรือตั้งรหัสลับหรือรหัสลับเปิดการใช้งานอุปกรณ์ e-Password Token ใหม่ (แล้วแต่กรณี) ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดที่สาขาของธนาคาร 
      (6) ในกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้สำหรับการรับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารสูญหาย หรือมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งแก่ธนาคารและต้องยกเลิกหรือเปลี่ยน (แล้วแต่กรณี) หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะใช้สำหรับการรับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคาร

  ข้อ 7 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ธนาคารดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งได้ส่งผ่านบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking 
      (1) ข้อมูลหรือคำสั่งไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
      (2) เงินในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้มีไม่เพียงพอ หรือบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสถานะปกติ หรือวงเงินสินเชื่อของผู้ขอใช้บริการมีไม่เพียงพอ ถูกระงับหรือยกเลิก 
      (3) ผู้ขอใช้บริการอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย 
      (4) ผู้ขอใช้บริการได้รับแจ้งจากธนาคารถึงความขัดข้องของระบบแล้วก่อนหรือในขณะทำการโอนเงิน 
      (5) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด 
      (6) ธนาคารเชื่อว่าการทำธุรกรรม การใช้บริการธนาคารหรือพฤติกรรมของผู้ขอใช้บริการเข้าข่ายหลอกลวง ฉ้อโกงหรือมีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฏหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
      (7) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิดการบุกรุกหรือโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแฮคเกอร์ (Hacker) หรือบุคคลใด ๆ หรือระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร เครือข่าย (Network) หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ไม่ทำงาน ชำรุด เสียหายหรืออยู่ในระหว่างการซ่อมแซมแก้ไขหรือการบำรุงรักษา หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบพลังงานล้มเหลวหรือขัดข้อง หรือความบกพร่อง ปัญหา ความล่าช้าหรือความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากระบบโทรศัพท์เคลื่นที่หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การแพร่ของไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของธนาคาร 
      (8) เมื่อธนาคารมีความเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ แก่ธนาคาร ผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด

  ข้อ 8 ธนาคารมีสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ได้ทันที ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (1) หากผู้ขอใช้บริการอาศัยระบบหรือใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking จนทำให้หรืออาจทำให้ผู้อื่นหรือธนาคารได้รับความเสียหาย หรือเกิดความขัดข้องหรือความบกพร่องของเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารหรือผู้ให้บริการระบบสื่อสารหรือเครือข่าย 
      (2) เหตุการณ์ที่แสดงว่ามีแฮคเกอร์ (Hacker) หรือบุคคลอื่นที่เข้ามาในระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking โดยอ้างตัวเป็นผู้ขอใช้บริการ หรือมีความเป็นไปได้ที่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น 
      (3) ผู้ขอใช้บริการใช้เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนที่เป็นเอกสารปลอม หรือใช้เอกสารของบุคคลอื่นมาขอใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ
  ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารพบว่าเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่ธนาคารกำหนดของผู้ขอใช้บริการหมดอายุหรือไม่เป็นปัจจุบันและผู้ขอใช้บริการไม่นำเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนฉบับที่เป็นปัจจุบันและยังไม่หมดอายุมาแสดงยืนยันตัวตนแก่ธนาคารภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิธิ์ระงับการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ของผู้ขอใช้บริการเป็นการชั่วคราวได้จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะนำเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่ธนาคารกำหนดฉบับที่เป็นปัจจุบันและยังไม่หมดอายุมาแสดงยืนยันตัวตนแก่ธนาคาร 
      (4) ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด 
      (5) เงินในบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้ถูกระงับ อายัด ยึดหรือยึดหน่วง หรือบัญชีเงินฝากดังกล่าวถูกระงับหรือยกเลิกอันเนื่องมาจากรายงานการสูญหาย หรือมีการระงับการชำระเงิน หรือมีการปิดบัญชีเงินฝาก 
      (6) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข กฏเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกำหนด หรือธรรมเนียมปฏิบัติใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ หรือต่อชื่อเสียงของธนาคาร หรือ 
      (7) ธนาคารมีความจำเป็นหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ข้อ 9 หากผู้ขอใช้บริการได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ โดยไม่มีสิทธิ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าว รวมถึงการระงับหรือพักการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า

  ข้อ 10 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking และการใช้บริการธนาคารใด ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

  ข้อ 11 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจนสิ้นเชิง ในกรณีที่มีความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับธนาคารหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ

  ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่าผู้ขอใช้บริการได้ใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่านบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขหรือวิธีการที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้ธนาคารดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการที่ส่งผ่านบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ล่าช้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารทันที โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ธนาคารทราบผลการตรวจสอบ

  ข้อ 13 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าบรรดาคำสั่ง เอกสาร ข้อมูลและข้อเท็จจริงของผู้ขอใช้บริการ และที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ได้จากการประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดที่ธนาคารได้รับ และ/หรือ บันทึกเป็นหลักฐาน ให้ถือเป็นหนังสือ เป็นหลักฐานและเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมาย เป็นข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้อง และจะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งหรือกระบวนพิจารณาในศาลในอนาคต ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิร้องขอรายงานการทำธุรกรรมจากธนาคาร

  ข้อ 14 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกำหนด แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking กฎเกณฑ์ในการทำธุรกรรมหรือข้อควรระวังด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัติ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking โดยธนาคารจะประกาศ ณ สำนักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรือ ที่เว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร หรือผ่านทาง ICBC (Thai) Personal Electronic Banking และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบหรือได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายกำหนด

  ข้อ 15 ผู้สมัครสามารถยกเลิกการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

  ข้อ 16 ผู้สมัครยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการใด ๆ แก่ผู้สมัครได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฏหมาย ข้อกำหนด ประกาศหรือระเบียบ หรือตามคำสั่งของศาล หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

  ข้อ 17 เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงที่ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงเพิ่มเติมจากและไม่ได้ใช้แทนข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการธนาคารอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงไว้แล้วหรือที่จะตกลงในอนาคตกับธนาคาร ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ที่ผู้ขอใช้บริการเคยตกลงไว้แล้วก่อนหน้านี้ ให้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

  ข้อ 18 เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ กฎเกณฑ์ในการทำธุรกรรมและข้อควรระวังด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking และบริการธนาคารใด ๆ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฏหมายไทย


(2021-08-03)
【Close】