You Are Here: หน้าหลัก > e-Banking > ลูกค้านิติบุคคล > ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 
ข้อ 1 คำจำกัดความ 
    “ICBC Corporate Internet Banking” หมายถึง บริการธนาคารแบบบริการตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล 
    “เครื่องยืนยันตัวตน” หมายถึง อุปกรณ์ที่บรรจุข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการและจะใช้เป็นลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการในการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking โดยอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ คือ “USB-Shield” หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม
“    รหัสลับ” หมายถึง กลุ่มของตัวเลขหรืออักขระที่ถูกตั้งค่าโดยผู้ขอใช้บริการเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ รหัสลับแบ่งออกเป็น (1) รหัสลับเข้าสู่ระบบ และ (2) รหัสลับยืนยันตัวตน 
    “รหัสลับเข้าสู่ระบบ” หมายถึง รหัสลับเพื่อทำการเข้าใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking รหัสลับเข้าสู่ระบบจะถูกตั้งค่าโดยผู้ขอใช้บริการเมื่อมีการลงทะเบียนใช้บริการ
“    รหัสลับยืนยันตัวตน” หมายถึง รหัสลับที่ถูกตั้งค่าโดยผู้ขอใช้บริการที่ขอใช้เครื่องยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ 
    “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ซึ่งเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือด้านการบริหารจัดการกับผู้ขอใช้บริการ โดยบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะรวมถึงสาขา บริษัทลูกและหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
    “เอกสารการอนุมัติให้ตรวจสอบและโอนเงินจากบัญชี” หมายถึง เอกสารที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอนุมัติและยินยอมให้ธนาคารให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้ของตนแก่ผู้ขอใช้บริการ หรืออนุมัติและยินยอมให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้ของตนตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการที่ส่งผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking

ข้อ 2 ในการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ รวมตลอดถึงกฎเกณฑ์ในการทำธุรกรรมและข้อควรระวังด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking ตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการ

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการทำการขอใช้บริการ ลงทะเบียน ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของตนที่เกี่ยวข้องกับบริการ ICBC Corporate Internet Banking ณ สาขาของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนด กรอกรายละเอียดและข้อมูลในคำขอที่เกี่ยวข้องและลงนามเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วน ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธนาคารหรือบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน หลังจากผู้ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนการขอใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking เรียบร้อยแล้ว ผู้ขอใช้บริการต้องมารับเครื่องยืนยันตัวตนและลงนามในใบรับเครื่องยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันว่าผู้ขอใช้บริการได้รับเครื่องยืนยันตัวตนและได้แจ้งขอเปิดใช้งานเครื่องยืนยันตัวตนกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว ณ สาขาของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ลงทะเบียนการขอใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking

ข้อ 4 ผู้ขอใช้บริการต้องใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ระบบ (User Name) รหัสลับและเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด เพื่อยืนยันตัวตนผู้ขอใช้บริการในการทำธุรกรรมหรือใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking การทำธุรกรรมหรือใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking โดยการยืนยันตัวตนดังกล่าวจะถือว่าเป็นการกระทำของผู้ขอใช้บริการเอง และผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำธุรกรรมหรือการใช้บริการธนาคารผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้งานของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด โดยได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากผู้ขอใช้บริการหรือไม่และไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม และให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีการชำระหรือโอนเงินผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการไม่อาจขอแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งการชำระหรือโอนเงินที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
    ผู้ขอใช้บริการควรแต่งตั้งบุคคลผู้รับมอบอำนาจให้เก็บรักษารหัสประจำตัวผู้ใช้ระบบ (User Name) รหัสลับและเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการในที่ที่ปลอดภัย ผู้ขอใช้บริการต้องไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ขอใช้บริการ 
    ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิในการทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยส่งคำสั่งของผู้ขอใช้บริการผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking ภายใต้ข้อจำกัดแห่งอำนาจที่ระบุไว้ในเอกสารการอนุมัติให้ตรวจสอบและโอนเงินจากบัญชี 
    กรณีผู้ขอใช้บริการใช้บริการ ICBC Payroll ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ผู้ขอใช้บริการจะจัดเตรียมและส่งข้อมูลและคำสั่งให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามรูปแบบ วิธีการและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด

ข้อ 5 ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการธนาคารที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking ได้ในวันเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ขอใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ที่สาขาของธนาคารในวันเวลาทำการของธนาคาร 
    ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะดำเนินการชำระหรือโอนเงินจ่ายเงินเดือน หรือทำธุรกรรมใดๆ ตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องของผู้ขอใช้บริการ

ข้อ 6 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วนที่สาขาของธนาคาร มิฉะนั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนเสร็จสิ้น 
    (1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องทำการตั้งรหัสลับเข้าสู่ระบบหรือรหัสลับยืนยันตัวตนใหม่โดยไม่ชักช้าตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด หากผู้ขอใช้บริการลืมรหัสลับเข้าสู่ระบบหรือรหัสลับยืนยันตัวตน หรือรหัสลับเข้าสู่ระบบหรือรหัสลับยืนยันตัวตนถูกเปิดเผยหรือถูกใช้โดยบุคคลอื่น 
    (2) เมื่อเครื่องยืนยันตัวตนถูกขโมยหรือสูญหาย ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งการถูกขโมยหรือการสูญหายให้ธนาคารทราบทันทีผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CALL CENTER) ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด การแจ้งการถูกขโมยหรือการสูญหายจะมีผลทันทีหลังจากผู้ขอใช้บริการดำเนินการตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด 
    (3) ผู้ขอใช้บริการจะต้องขอเครื่องยืนยันตัวตนใหม่ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ชักช้า หากเครื่องยืนยันตัวตนสิ้นอายุการใช้งาน หรือเครื่องยืนยันตัวตนถูกขโมย เสียหายหรือสูญหายในช่วงระยะเวลาที่เครื่องยืนยันตัวตนยังไม่สิ้นอายุการใช้งาน 
    (4) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใส่รหัสลับไม่ถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด การใช้บริการธนาคารใดๆ ผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking จะถูกระงับ และผู้ขอใช้บริการจะต้องขอตั้งรหัสลับใหม่ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดที่สาขาของธนาคาร 
    (5) ในกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้สำหรับการรับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารสูญหาย หรือมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งแก่ธนาคารและต้องยกเลิกหรือเปลี่ยน (แล้วแต่กรณี) หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะใช้สำหรับการรับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคาร

ข้อ 7 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ธนาคารดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งได้ส่งผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking 
    (1) ข้อมูลหรือคำสั่งไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
    (2) เงินในบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้ของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีไม่เพียงพอ หรือบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสถานะปกติ หรือวงเงินสินเชื่อของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีไม่เพียงพอ ถูกระงับหรือยกเลิก 
    (3) ผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย 
    (4) ผู้ขอใช้บริการได้รับแจ้งจากธนาคารถึงความขัดข้องของระบบแล้วก่อนหรือในขณะทำการโอนเงิน 
    (5) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด 
    (6) ธนาคารเชื่อว่าการทำธุรกรรม การใช้บริการธนาคารหรือพฤติกรรมของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเข้าข่ายหลอกลวง ฉ้อโกงหรือมีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฏหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
    (7) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิดการบุกรุกหรือโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแฮคเกอร์ (Hacker) หรือบุคคลใด ๆ หรือระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร เครือข่าย (Network) หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ICBC Corporate Internet Banking ไม่ทำงาน ชำรุด เสียหายหรืออยู่ในระหว่างการซ่อมแซมแก้ไขหรือการบำรุงรักษา หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบพลังงานล้มเหลวหรือขัดข้อง การแพร่ของไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของธนาคาร 
    (8) เมื่อธนาคารมีความเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ผลกระทบหรือความรับผิดใด ๆ แก่ธนาคาร ผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด

ข้อ 8 ธนาคารมีสิทธิ์ยกเลิกการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ได้ทันที ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1) หากผู้ขอใช้บริการอาศัยระบบหรือใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking จนทำให้หรืออาจทำให้ผู้อื่นหรือธนาคารได้รับความเสียหาย หรือเกิดความขัดข้องหรือความบกพร่องของเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารหรือผู้ให้บริการระบบสื่อสารหรือเครือข่าย (Network) 
    (2) เหตุการณ์ที่แสดงว่ามีแฮคเกอร์ (Hacker) หรือบุคคลอื่นที่เข้ามาในระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking โดยอ้างตัวเป็นผู้ขอใช้บริการ หรือมีความเป็นไปได้ที่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น 
    (3) ผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องใช้เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือหมดอายุแล้วหรือที่เป็นเอกสารปลอม หรือใช้เอกสารของบุคคลอื่นมาขอใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ 
    (4) ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด 
    (5) เงินในบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องไว้ถูกระงับ อายัด ยึดหรือยึดหน่วง หรือบัญชีเงินฝากดังกล่าวถูกระงับหรือยกเลิกอันเนื่องมาจากรายงานการสูญหาย หรือมีการระงับการชำระเงิน หรือมีการปิดบัญชีเงินฝาก หรือ 
    (6) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข กฏเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกำหนด หรือธรรมเนียมปฏิบัติใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร บริการ ICBC Corporate Internet Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ หรือต่อชื่อเสียงของธนาคาร

ข้อ 9 หากผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ โดยไม่มีสิทธิ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าว รวมถึงการระงับหรือพักการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า

ข้อ 10 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking และการใช้บริการธนาคารใด ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ข้อ 11 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจนสิ้นเชิง ในกรณีที่มีความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับธนาคารหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่าผู้ขอใช้บริการได้ใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขหรือวิธีการที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้ธนาคารดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการที่ส่งผ่านบริการ ICBC Corporate Internet Banking ล่าช้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารทันที โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ธนาคารทราบผลการตรวจสอบ

ข้อ 13 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าบรรดาคำสั่ง เอกสาร ข้อมูลและข้อเท็จจริงของผู้ขอใช้บริการ และที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ได้จากการประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดที่ธนาคารได้รับ และ/หรือ บันทึกเป็นหลักฐาน ให้ถือเป็นหนังสือ เป็นหลักฐานและเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมาย เป็นข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้อง และจะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งหรือกระบวนพิจารณาในศาลในอนาคต ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิร้องขอรายงานการทำธุรกรรมจากธนาคาร

ข้อ 14 ธนาคารเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดรูปแบบงาน (Lay Out) การจัดรูปแบบ (Format) ต่าง ๆ ข้อความ (Text) และ กราฟฟิก (Graphics) ที่ใช้สำหรับให้บริการ ICBC Corporate Internet Banking โดยผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ทำขึ้นใหม่ นำออกเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือยินยอมให้ผู้อื่นดำเนินการใดๆ ดังกล่าว ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ข้อ 15 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกำหนด แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking กฎเกณฑ์ในการทำธุรกรรมหรือข้อควรระวังด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องวิธีปฏิบัติ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking โดยธนาคารจะประกาศ ณ สำนักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรือ ที่เว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร หรือผ่านทาง ICBC Corporate Internet Banking และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบหรือได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16 ผู้สมัครสามารถยกเลิกการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ข้อ 17 ผู้สมัครยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการใด ๆ แก่ผู้สมัครได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฏหมาย ข้อกำหนด ประกาศหรือระเบียบ หรือตามคำสั่งของศาล หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

ข้อ 18 เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงที่ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงเพิ่มเติมจากและไม่ได้ใช้แทนข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการธนาคารอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงไว้แล้วหรือที่จะตกลงในอนาคตกับธนาคาร ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการ ICBC Corporate Internet Banking ที่ผู้ขอใช้บริการเคยตกลงไว้แล้วก่อนหน้านี้ ให้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 19 เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ กฎเกณฑ์ในการทำธุรกรรมและข้อควรระวังด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking และบริการธนาคารใด ๆ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฏหมายไทย


(2021-04-20)