เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารเพื่อความยั่งยืน
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
Anti-Corruption


การคอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ซึ่งอำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควร การให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา  ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้รับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่กฏหมายหรือระเบียบข้อบังคับของธนาคาร กำหนดให้ต้องปฏิบัติได้
 

การบังคับใช้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของธนาคารถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย ตัวแทนทางธุรกิจและคู่ค้าของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารยึดถือการดำเนินงานอย่างโปร่งใส อย่างเป็นธรรมและตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารพิจารณาออกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติภายใน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นในทุกฝ่ายงานของธนาคาร

สารประธาน

•นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การรายงานการทำความผิด

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการทำทุจริต การคอร์รัปชั่น หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทำทุจริตและคอร์รัปชั่น สามารถรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อธนาคารผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:


•E-mail : corruptionreport@th.icbc.com.cn
•จดหมายส่งถึง ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มหาชน  622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น L,11-13 ถนนสุขุมวิท 
 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
•โทรศัพท์ 02-629-5588

กรณีที่พนักงานเป็นผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการทำทุจริต การคอร์รัปชั่น หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทำทุจริตและคอร์รัปชั่น นอกจากช่องทางดังกล่าวข้างต้น พนักงานสามารถรายงานต่อผู้บริหารสายงาน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือส่งหนังสือร้องเรียนลงในกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องฝ่ายตรวจสอบภายใน

 
【Close】