You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ธนาคารเพื่อความยั่งยืน > สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ
 
   เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่าน

            ด้วยพันธกิจของธนาคารที่มุ่งมั่นจะเป็นธนาคารในประเทศที่ทรงคุณค่าและเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จึงกำหนดเป้าหมายที่จะเติบโตและอยู่เคียงคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน  โดยให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวัง และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
      ทั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (ESG Declaration) ของสมาคมธนาคารไทย ในการวางรากฐานกรอบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมธนาคาร ตามแนวทางธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ  และหลักการธนาคารที่รับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งภายใต้เจตนารมณ์ดังกล่าวมีการกำหนดแนวทางสำคัญเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุมและการจัดการปัญหาความไม่เสมอภาค บนเส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและพันธกิจที่มีต่อความตกลงปารีส 
      ในด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารได้กำหนดแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร จำกัดการให้การสนับสนุนทางการเงินกับโครงการหรืออุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ขณะเดียวกันก็เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 ธนาคารได้นำความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Enterprise-Wide Risk Management (ERM) ของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินงานของธนาคารในอนาคต
      ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆ เป็นสำคัญ ในปี 2566 ธนาคารมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดกิจกรรม “ไอซีบีซี (ไทย) ชวนใส่ใจเรื่องเงินทอง” เพื่อให้ความรู้ทางการเงินตลอดจนกระตุ้นเตือนเรื่องภัยทางการเงินให้แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดที่มีสาขาของธนาคารตั้งอยู่ โดยในปีที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 ราย
      ด้านธรรมาภิบาล ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญกับการมีวัฒนธรรมในการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารจะมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2555 และในปี 2566 ธนาคารได้ผ่านการต่ออายุรับรองเป็นรอบที่ 2 ของการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
      ธนาคารขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในแง่ของผลการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนร่วมกันของทุกภาคส่วนต่อไป 


นายอี้หมิน หู
ประธานกรรมการ


(2024-04-22)
【Close】