You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ธนาคารเพื่อความยั่งยืน > กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มธนาคาร
กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มธนาคาร
 


      ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มุ่งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในระยะสั้น และการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามคำมั่นในระยะยาวที่จะเป็น “ธนาคารในประเทศที่ทรงคุณค่าและเป็นสะพานเชื่อมทางการเงินระหว่างไทยและจีน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน” เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ และเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย นอกจากนี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nation’s Sustainable Development Goals: UNSDGs) มาเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และยึดหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับทั้งระดับประเทศและระดับสากลอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานในการดำเนินงานและเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป
      ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ประการ ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนี้


ด้านสิ่งแวดล้อม
      มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกจิเพื่อความยั่งยืน โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อ การลงทุน ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายในองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม
• การสนับสนุนการเงินสีเขียว
      ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อและการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
      ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายในองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม
      มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินที่ตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม
• การแบ่งปันประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย
      มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินที่ตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีส่วนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
• การสร้างความมั่นใจในความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมของพนักงาน
      ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพพนักงาน พร้อมส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมภายใต้กฎระเบียบที่กำหนด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายใต้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันขององค์กร
• การส่งเสริมวัฒนธรรมของการเรียนรู้
      ส่งเสริมและสร้างสังคมของการเรียนรู้ โดยทุกๆ ปีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จะจัดการอบรมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานภายในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย และถูกต้อง

ด้านธรรมาภิบาล
      ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
• หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
      ยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการหรือหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
      การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมุ่งหมายให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นธรรม เหมาะสมทั้งด้านราคา เงื่อนไข และสามารถเข้าถึงการบริการได้โดยสะดวก รวมทั้งได้รับการดูแลและแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสม
• การส่งเสริมรากฐานในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
      ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ICBC เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีแนวทางและวิธีการที่จะป้องกันและลดโอกาสของความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์


(2022-05-13)
【Close】