You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน > สถิติระบบขัดข้องบนเว็ปไซต์
สถิติระบบขัดข้องบนเว็ปไซต์
 

ไตรมาส 1 ประจำปี 2566

• ไตรมาส 4 ประจำปี 2565

• ไตรมาส 3 ประจำปี 2565

• ไตรมาส 2 ประจำปี 2565

• ไตรมาส 1 ประจำปี 2565

• ไตรมาส 4 ประจำปี 2564

• ไตรมาส 3 ประจำปี 2564

• ไตรมาส 2 ประจำปี 2564

• ไตรมาส 1 ประจำปี 2564

• ไตรมาส 4 ประจำปี 2563

• ไตรมาส 3 ประจำปี 2563

• ไตรมาส 2 ประจำปี 2563

• ไตรมาส 1 ประจำปี 2563

• ไตรมาส 4 ประจำปี 2562

• ไตรมาส 3 ประจำปี 2562

• ไตรมาส 2 ประจำปี 2562
(2023-05-30)
【Close】