You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน > สถิติระบบขัดข้องบนเว็ปไซต์
สถิติระบบขัดข้องบนเว็ปไซต์
 
ประจำปี 2566 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ประจำปี 2565 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ประจำปี 2562 - ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(2023-10-11)
【Close】