You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > รายงานทางการเงิน > ข้อมูลเงินทุน
ข้อมูลเงินทุน
 

ตามที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 1,521,739,129 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ประเภท ก จำนวน 561,826,087 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข จำนวน 959,913,042 หุ้น โดยธนาคารได้จดทะเบียนหุ้น บุริมสิทธิประเภท ข

ทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์ไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2543 และธนาคารขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของธนาคารจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554

บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของธนาคารได้ในอัตราการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิที่ธนาคารกำหนด
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก ทั้งหมด ได้ทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว

โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท  20,107,099,047.12 บาท  2,254,159,086 หุ้น

ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท  20,103,152,562.60 บาท  2,253,716,655 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท  3,946,484.52 บาท  442,431 หุ้น 
รวมทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  20,107,099,047.12 บาท  2,254,159,086 หุ้น 

คำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธฺเป็นหุ้นสามัญ
Preferred share-B

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
Preferred share-B