You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน > เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน
 
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 1/2567
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 4/2566
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 3/2566
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 2/2566
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 1/2566
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 4/2565

สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 3/2565
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 2/2565
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 1/2565
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 4/2564
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 3/2564
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 2/2564
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 1/2564
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 4/2563
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 3/2563
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 2/2563
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 1/2563
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 4/2562
• ธนาคารไม่มีเรื่องร้องเรียนในไตรมาสที่ 3/2562

• ธนาคารไม่มีเรื่องร้องเรียนในไตรมาสที่ 2/2562
• ธนาคารไม่มีเรื่องร้องเรียนในไตรมาสที่ 1/2562


(2024-04-29)
【Close】