You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > รายงานทางการเงิน > งบการเงิน
งบการเงิน
 

ปี

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

2567
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
2566 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2565 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2564 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2563 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2562 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2561 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2560 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2559 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2558 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2557 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2556 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2555 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2554 มิถุนายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2553 มีนาคม
มิถุนายน
กันยายน
ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

(2024-06-20)
【Close】