You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหาร > คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
 
ชื่อ ตำแหน่ง
นายอี้หมิน หู - ประธานกรรมการ
นายเสี่ยวปอ หลี่ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ
นางอุณากร พฤฒิธาดา - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- รองประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นายหย่ง หู - กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
นางจิ้ง จิน - กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ดร.ซู่เสียน ชุย - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นายอภิเนตร อูนากูล - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2023-07-13)
【Close】