You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหาร > คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
 
ชื่อ ตำแหน่ง
นายอี้หมิน หู - ประธานกรรมการ
นายเสี่ยวปอ หลี่ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นางอุณากร พฤฒิธาดา - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- รองประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- กรรมการตรวจสอบ
นายจักร บุญ-หลง - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
นายหย่ง หู - กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
นางจิ้ง จิน - กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
นายอีเจียง จาง - กรรมการบริหาร
ดร.ซู่เสียน ชุย - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นายอภิเนตร อูนากูล - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2024-02-20)
【Close】