You Are Here: หน้าหลัก > e-Banking > ลูกค้านิติบุคคล > แนะนำการใช้งาน > วิธิการติดตั้ง ICBC Assistant > คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
ICBC Internet Banking Assistant
 

ICBC Internet Banking Assistant เป็นโปรแกรมจำเป็นในการใช้งาน ICBC Internet Banking สำหรับลูกค้านิติบุคคล  โปรแกรมดังกล่าวมีไว้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันการถูกโจรกรรมบัญชีของผู้ใช้งาน

โปรแกรม ICBC Internet Banking Assistant มี 2 แบบคือ 32-Bit และ 64-Bit ทั้งนี้การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับระบบปฏิการเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
ดาวน์โหลด ICBC Internet Banking Assistant แบบ 32-Bit 
ดาวน์โหลด ICBC Internet Banking Assistant แบบ 64-Bit

วิธีตรวจสอบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม 
คู่มือการเปลี่ยนภาษาของโปรแกรม ICBC Internet Banking Assistant


(2023-06-16)
【Close】