เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ผู้ถือหุ้น >การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
แบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

แผนที่

หนังสือมอบฉันทะ
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่27 ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่26 ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่25 ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2550  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557


【Close】