ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >เงินฝาก >บัญชีกระแสรายวัน >บัญชีกระแสรายวัน Super Cheque
บัญชีกระแสรายวัน Super Cheque
 

บัญชีกระแสรายวันดอกเบี้ยดี มีเช็คให้ใช้แทนเงินสด

ที่สุดแห่งการตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารเงิน บัญชีกระแสรายวัน Super Cheque ให้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ทั้งยังคล่องตัวและปลอดภัยกว่าด้วยการใช้จ่ายผ่านเช็ค

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
• คำนวณดอกเบี้ยรายวัน และโอนเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคม
• สะดวกด้วยการใช้เช็คในการสั่งจ่าย ไม่ต้องทำรายการถอนเงินที่สาขา
• ถอนเงินสดด้วยเช็คของธนาคารที่สาขาเจ้าของบัญชีได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการ และถอนเงินสดด้วยเช็คต่างสาขาได้ในวงเงินสูงถึง 200,000 บาทต่อรายการ
• จัดส่ง Statement รายเดือน ให้คุณทราบทุกความเคลื่อนไหว

เงื่อนไขการใช้บริการ
• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
• หากบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
• ไม่สามารถใช้กับบริการวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)

สมัครวันนี้ !
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

• หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
• รายงานประชุมหรือหนังสือแสดงมติให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร ซึ่งกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย พร้อมเงื่อนไขการสั่งจ่าย
• ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
• บัตรประชาชนตัวจริง(กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย
• หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง ใช้บัตรประชาชนตัวจริง (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง)ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
• บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

*เอกสารข้างต้นเป็นเพียงเอกสารขั้นพื้นฐานเท่านั้น ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการเปิดบัญชีได้

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด


(2020-12-18)
【Close】