You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > จัดการทางการเงิน > บริการชำระค่าสินค้า
บริการชำระค่าสินค้า
 

ให้การชำระสินค้าเป็นเรื่องง่าย ตรงตามกำหนดเวลา
รวดเร็ว ตรงเวลา ไม่ต้องทำรายการที่ธนาคาร  ด้วยบริการ Direct Credit ให้คุณโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการแก่ผู้รับเงินได้หลายรายในคำสั่งเดียวทั่วประเทศ

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ 
• สะดวกสบาย ทำรายการที่ไหนก็ได้
• ตรงเวลา เพียงนำส่งข้อมูลคำสั่งโอนเงินให้กับธนาคารทางอีเมลล่วงหน้า 2 วันทำการ ก่อนวันกำหนดชำระค่าสินค้าและบริการ (วันทำการ) มั่นใจได้ว่าผู้รับเงินจะได้รับเงินตามกำหนด
• ปลอดภัย ด้วยซอฟท์แวร์ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสก่อนนำส่งข้อมูลคำสั่งโอนเงิน
• ตรวจสอบง่าย ธนาคารจะจัดส่งใบยืนยันการทำรายการ(Credit Advice)ให้แก่ลูกค้าเพื่อส่งมอบให้ผู้รับเงินต่อไป

เงื่อนไขการใช้บริการ
ผู้รับเงินต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร

สมัครวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ  ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ