You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > เงินฝาก > บัญชีออมทรัพย์ > บัญชีออมทรัพย์ with Tiered-Rate
บัญชีออมทรัพย์ with Tiered-Rate
 
สะดวก คล่องตัว ปลอดภัยได้รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 
เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได และคล่องตัวเต็มอัตราแบบเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์  
• คำนวณดอกเบี้ยรายวัน และโอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคม
• ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอน

เงื่อนไขการเปิดบัญชี
• สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป
• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
• หากบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

สมัครวันนี้!  
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icbcthai.com หรือโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (ถ้ามี)
• รายงานการประชุมคณะกรรมการ
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
• สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
• สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
• เอกสารข้างต้นเป็นเพียงเอกสารขั้นพื้นฐานเท่านั้น ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการเปิดบัญชีได้

หมายเหตุ  
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

(2024-03-05)
【Close】