You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > สินเชื่อ > บริการสินเชื่อสำหรับลูกค้านิติบุคคล > Account Receivable Financing
Account Receivable Financing
 

เพิ่มสภาพคล่องแก่ธุรกิจ ส่งเสริมการเติบโตอย่างเต็มประสิทธิภาพ

หากคุณเป็นผู้ทำธุรกิจที่มีการรับชำระเงินค่าสินค้าตามเครดิตเทอมที่ผู้ซื้อกำหนด ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ขอนำเสนอ AR Financing ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ส่งออก หรือทำธุรกิจในประเทศก็ตาม หากสินค้าหรือบริการของคุณถูกจัดส่งและมีใบเรียกเก็บเงินที่รอการจ่ายชำระเงินจากผู้ประกอบการหลักตามระยะเวลาการชำระเงินที่ตกลงไว้ ก็สามารถนำใบเรียกเก็บเงินลูกหนี้การค้ามาเปลี่ยนเป็นสินเชื่อกับเรา เพื่อนำไปใช้ดำเนินธุรกิจต่อได้ทันที  

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• รวดเร็ว สามารถเปลี่ยนใบเรียกเก็บเงินลูกหนี้การค้าที่มีอยู่เป็นเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกิจการ
• วงเงินสูงสุด ให้วงเงินสูงถึง 80% ของใบเรียกเก็บเงินลูกหนี้การค้าของคุณ
• สะดวก เพียงมีใบแจ้งหนี้ และตั๋ว P/N ยื่นประกอบขอใช้บริการ
• บริการต่อเนื่อง สามารถเบิกเงินกู้ต่อเนื่องตามระยะเวลาของสัญญาการค้า

เงื่อนไขการใช้บริการ
• สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีธุรกิจกับผู้ประกอบการหลักที่เป็นผู้นำตลาดในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ และต้องไม่มี  ความเกี่ยวข้องกับผู้ค้าหลัก
• ผู้ขอสินเชื่อและผู้ประกอบการหลักต้องประกอบกิจการมาอย่างน้อย 3 ปี และต้องมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ระหว่างกันอย่างน้อย 2 ปี โดยมีประวัติทางธุรกิจการค้าที่ดี
• เงื่อนไขการเบิกเงินกู้จะขึ้นอยู่กับรายการส่งสินค้าหรือบริการ หรือความคืบหน้าของการก่อสร้าง
• ผู้ขอสินเชื่อและผู้ประกอบการหลักลงนามในสัญญา Three Parties Cooperative Agreement กับ  ธนาคารเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า
• ไม่มีหนี้ NPL และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้/ฟื้นฟูกิจการ/ประนอมหนี้/แก้ไขหนี้ กับสถาบันการเงินอื่นใด

สมัครวันนี้ !
เพียงติดต่อสาขาที่คุณสะดวก หรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (ถ้ามี)
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
• ประวัติบริษัทฯ
• บัญชีเงินฝากของธนาคารหลัก และอื่นๆ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
• งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / ภพ.30 ปีปัจจุบัน
• เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและ  เงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขา  ของธนาคารทั่วประเทศ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร