You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > ธุรกิจต่างประเทศ > เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการนำเข้า
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการนำเข้า
 

    การยื่นเอกสารเปิด Letter of Credit เพื่อการนำเข้า ทั้งแบบยื่นเอกสารตัวจริงผ่านทางธนาคารหรือ ยื่นแบบ online Letter of Credit ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งสำหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

    สำหรับผู้นำเข้าที่ต้องการเปิด Letter of Credit (หลังจากนี้นิยามว่า L/C)เพื่อชำระเงินแก่ผู้ส่งออก ธนาคารจะทำการเปิด L/C แก่ผู้ส่งออกตามใบคำขอของท่านทั้งที่ยื่นผ่านธนาคารหรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งสำหรับลูกค้านิติบุคคล และเมื่อธนาคารได้รับเอกสารทางการค้าที่ถูกต้องและครบถ้วนจากธนาคารผู้ส่งออกแล้ว ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จะดำเนินการชำระเงิน (หรือรับรองการชำระเงิน) ไปยังธนาคารผู้ส่งออก

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• รวดเร็วด้วยช่องทางส่งมอบ L/C แก่ผู้ส่งออกที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซีทั่วโลกและธนาคารระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
• ด้วยความน่าเชื่อถือของไอซีบีซีซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ช่วยให้ธุรกิจราบรื่น เพิ่มความสะดวกแก่คู่ค้าเมื่อใช้ L / C ของธนาคาร
• สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการใช้บริการ online L/C ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
    - ไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารเพื่อยื่นเอกสารเปิด L/C 
    - ประหยัดเวลา และ เพิ่มประสิทธิภาพ 
    - ประหยัดค่าใช้จ่าย 
    - ติดตามผลการเปิด L/C ได้แบบเรียลไทม์
• มีประเภทของ L/C ให้เลือกหลากหลายตามที่ต้องการ ดังนี้ 
    - L/C ที่มีการชำระเงินทันที 
    - L/C ที่กำหนดให้ผู้ขายสินค้านำตั๋วเงินพร้อมเอกสารประกอบไปขึ้นเงินกับธนาคาร 
    - L/C ที่มีการกำหนดเวลาในการชำระเงิน 
    - L/C ที่มีการชำระเงินตามเวลาที่กำหนด 
    - L/C ที่สามารถโอนได้ 
    - L/C ฉบับที่สองที่มี L/C ฉบับแรกรองรับการเปิด

• ครอบคลุมทั้งบริการการชำระเงินตาม L/C แทน (สินเชื่อทรัสต์รีซีท) การสลักหลังใบตราส่ง การสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า และบริการออกหนังสือค้ำประกันการรับสินค้า

เงื่อนไขการใช้บริการ
• บริษัทของท่านต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
• บริษัทของท่านอาจได้รับการร้องขอให้ชำระเงินประกันบนส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินตาม L/C กับเงินประกัน

สมัครวันนี้ !
เพียงติดต่อสาขาที่คุณสะดวกหรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ


(2021-11-03)