You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > เงินฝาก > บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit สำหรับลูกค้านิติบุคคล
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit สำหรับลูกค้านิติบุคคล
 

บริหารเงินอย่างมั่นใจ สะดวก ปลอดภัย พร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ที่ให้อำนาจท่านในการเปิดบัญชีและฝากถอนได้ด้วยตนเอง รวมถึงจัดการเงินของท่านได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้านิติบุคคล พร้อมรับดอกเบึ้ยอัตราสูงเป็นพิเศษ ทั้งยังปลอดภัยและมั่นใจด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ซึ่งให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีได้

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษ

• เปิดบัญชีง่ายๆ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้านิติบุคคล
• ทำรายการฝาก ถอน หรือตรวจสอบรายละเอียดบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• คำนวณดอกเบี้ยทุกสิ้นวัน และโอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

รายละเอียด
• บัญชี Online Deposit เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากที่ต้องเปิดผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สำหรับลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น โดยท่านจะต้องมีบัญชีเงินฝากอื่นมาใช้รองรับเพื่อการฝากและถอนเงิน โดยการโอนเงินระหว่างสองบัญชี

• บัญชีที่จะใช้รองรับการฝากหรือถอนเงิน จะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ได้ลงทะเบียนใช้งานทางอินเทอร์เน็ตที่เคาน์เตอร์ธนาคารไว้เท่านั้น
• การฝากเงิน ทำได้โดยการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์อื่นที่ท่านมีกับธนาคารมาเข้าบัญชี Online Deposit
• การถอนเงิน ทำได้โดยการโอนเงินออกจากบัญชี Online Deposit ไปยังบัญชีออมทรัพย์อื่นของธนาคาร แล้วเลือกถอนเงินออกจากบัญชีอีกครั้ง
• ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี Online Deposit และบัญชีที่ใช้รองรับการโอนเงิน

ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี
1.เข้าสู่ระบบบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้านิติบุคคล เลือกเมนูบัญชี Online Deposit หากท่านยังไม่เคยสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ท่านสามารถสมัครได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขา

2.เลือกบัญชีเงินฝากของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ของท่าน ที่ต้องการผูกกับบัญชี Online Deposit
3.กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก โดยเงินจะถูกโอนจากบัญชีหลักเข้าบัญชี Online Deposit
4.กดยืนยันเพื่อเปิดบัญชี (ขั้นตอนการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้บริการที่ท่านกำหนด)

เงื่อนไขการให้บริการ
• สำหรับลูกค้านิติบุคคล เท่านั้น เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี

• ประเภทของลูกค้านิติบุคคลที่มีสิทธิในการเปิดบัญชี Online Deposit เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
• ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ
• ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%
• ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit เปิดโดยลูกค้านิติบุคคลทั่วไปที่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวโดยไม่จ่ายดอกเบี้ย โดยธนาคารจะทำการโอนจำนวนเงินต้นในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit ไปยังบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ลูกค้าระบุไว้

สมัครวันนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

• หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
• รายงานประชุมหรือหนังสือแสดงมติให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร ซึ่งกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย พร้อมเงื่อนไขการสั่งจ่าย
• ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
• บัตรประชาชนตัวจริง(กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย
• หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง ใช้บัตรประชาชนตัวจริง (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง)ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
• บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
*เอกสารข้างต้นเป็นเพียงเอกสารขั้นพื้นฐานเท่านั้น ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการเปิดบัญชีได้

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ

• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซด์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีและการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์


(2023-05-29)
【Close】