You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > สินเชื่อ > บริการสินเชื่อเพื่อ SME > บริการสินเชื่อเพื่อ SME แบบมีหลักประกัน
บริการสินเชื่อเพื่อ SME แบบมีหลักประกัน
 

เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินทุน
ให้ธุรกิจคุณเติบโตเต็มศักยภาพ

หากคุณคือผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการราบรื่น หรือเพื่อเสริมความก้าวหน้าของธุรกิจธนาคารไอซีบีซี (ไทย) พร้อมร่วมต่อยอดความสำเร็จไปอีกขั้น เพียงใช้หลักทรัพย์ของธุรกิจคุณเป็นหลักประกัน อนุมัติรวดเร็ว ให้คุณรับเงินกู้วงเงินสูงสุด 100% เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นใจกว่า

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• ทันใจ  อนุมัติภายใน 12 วันทำการ (นับจากวันที่ลูกค้าลงนามในใบสมัคร)
• คล่องตัว  สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ของธุรกิจเป็นเงินก้อนได้อย่างรวดเร็ว
• ชัดเจน  มีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินคืนแน่นอน ทำให้วางแผนทางการเงินได้อย่างสอดคล้อง
• วงเงินสูง  เพียงใช้สินทรัพย์ของธุรกิจเป็นหลักประกัน ก็รับเงินกู้วงเงินสูงสุดถึง 100% ของมูลค่าหลักประกัน

เงื่อนไขการใช้บริการ
• สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการ SME ซึ่งดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลกำไรสุทธิ
   ต่อเนื่อง
• สินทรัพย์ของธุรกิจที่นำมาเป็นหลักประกัน เช่น อาคารพาณิชย์ โรงงาน โรงเรียน ร้านอาหาร และอื่น ๆ
   เป็นต้น ต้องเป็นสินทรัพย์ที่ยังมีการดำเนินกิจการอยู่บนสินทรัพย์นั้น
• สินทรัพย์ของธุรกิจต้องสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอให้กับธุรกิจ
• วงเงินสินเชื่อที่ได้รับขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักประกันและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตาม
   ระยะเวลาของเงินกู้
• ระยะเวลาสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจาณาให้วงเงินสินเชื่อ
   หมุนเวียน (วงเงินเบิกเกินบัญชี หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)) ได้ไม่เกิน 20% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
   การอนุมัติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารแล้วแต่กรณี
• ไม่มีหนี้ NPL และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้/ฟื้นฟูกิจการ/ประนอมหนี้/แก้ไขหนี้ หรือมีประวัติการชำระ
   เงินที่ไม่ดีกับสถาบันการเงินอื่นใด

สมัครวันนี้ !
เพียงติดต่อสาขาที่คุณสะดวกหรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ
ธนาคารพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (ถ้ามี)
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
• ประวัติบริษัทฯ
• บัญชีเงินฝากของธนาคารหลัก และอื่นๆ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
• งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / ภพ.30 ปีปัจจุบัน
• เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์