You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > เงินฝาก > บัญชีเงินฝากประจำ > เงินฝากประเภทใบรับเงินฝาก
เงินฝากประเภทใบรับเงินฝาก
 

รับดอกเบี้ยงามๆ เลือกระยะเวลาฝากได้หลากหลาย

คล่องตัวกว่า ให้คุณเลือกฝากเงินตามระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งประเภทเผื่อเรียก (On Call) และประเภทเงินฝากประจำกำหนดระยะเวลาฝากตั้งแต่ 1 - 48 เดือน

 

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

• มีระยะเวลาการฝากเงินให้เลือกหลากหลาย

• อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป แม้จะเป็นการฝากเงินประเภทเผื่อเรียก

• ได้รับใบรับเงินฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงินตามยอดเงินฝากแต่ละยอด

• สะดวก ง่าย ปลอดภัย คล่องตัวกับการฝาก-ถอนและต่ออายุเงินฝากประจำ

• ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

• เปิดบัญชีขั้นต่ำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร 50,000 บาท และสำหรับลูกค้านิติบุคคล 100,000 บาท

• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นตามที่ธนาคารประกาศ

• กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการถอนเงินก่อนครบกำหนดในช่วงระยะเวลาที่ฝากจริง

 

สมัครวันนี้!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

 

• หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

• รายงานประชุมหรือหนังสือแสดงมติให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร ซึ่งกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย พร้อมเงื่อนไขการสั่งจ่าย

• ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)

• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

• บัตรประชาชนตัวจริง(กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย

• หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง ใช้บัตรประชาชนตัวจริง (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง)ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

• บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

 

*เอกสารข้างต้นเป็นเพียงเอกสารขั้นพื้นฐานเท่านั้น ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการเปิดบัญชีได้

 

หมายเหตุ

• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ

• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

• เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 


(2018-09-12)