You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > ธุรกิจต่างประเทศ > บริการรับซื้อ/รับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้ L/C
บริการรับซื้อ/รับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้ L/C
 

ก้าวผ่านอุปสรรคด้านเงินทุน เพื่อความก้าวไกลของธุรกิจส่งออก

บริการรับซื้อตั๋วส่งออกภายใต้ L/C: เมื่อบริษัทของท่านขนส่งสินค้าเรียบร้อยและยื่นเอกสารทั้งหมดแล้ว ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จะเสนอสินเชื่อให้ก่อนที่บริษัทของท่านจะได้รับการชำระเงินค่าสินค้าจากคู่ค้า
บริการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้ L/C: เมื่อยื่นเอกสารทั้งหมดและธนาคารได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารผู้ออก L/C แล้ว ธนาคารจะเสนอสินเชื่อให้ก่อนที่บริษัทของท่านจะได้รับการชำระเงินจากคู่ค้า  

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

• ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ไร้กังวลแม้ค่าเงินผันผวน
• ให้สินเชื่อสูงถึง 100% ของจำนวนเงิน L/C   
  
เงื่อนไขการใช้บริการ

• บริษัทของท่านต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยธนาคาร หรือการจัดอันดับเครดิตของธนาคารที่เปิด L/C หรือยืนยัน L/C ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคาร
• หากใช้บริการเป็นครั้งแรก จะต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงการใช้สินเชื่อขาย/ขายลดตั๋วส่งออกภายใต้ L/C กับธนาคาร
• เอกสารต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน
• โปรดแจ้งผู้นำเข้าในต่างประเทศให้ใช้ธน​​าคารที่ได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับการเปิด  L/C หรือยืนยัน L/C เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
• ท่านสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของธนาคารที่เปิด L/C และธนาคารที่ยืนยัน L/C กับเราได้

สมัครวันนี้ !

เพียงติดต่อสาขาที่คุณสะดวกหรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
• ใบคำขอขาย/ขายลดตั๋วส่งออกภายใต้ L/C
• เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด                     

หมายเหตุ

• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ