You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > สินเชื่อ > บริการสินเชื่อเพื่อ SME > บริการสินเชื่อธุรกิจสำหรับลูกค้านิติบุคคล
บริการสินเชื่อธุรกิจสำหรับลูกค้านิติบุคคล
 

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เพื่อความเป็นหนึ่งในทุกธุรกิจ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ SME ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) พร้อมเคียงข้างคุณ ด้วยบริการด้านสินเชื่อที่ครอบคลุมทุกความต้องการทางธุรกิจ ให้คุณคว้าโอกาสสร้างความสำเร็จอย่างมั่นคง

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• บริการด้านสินเชื่อที่หลากหลายสำหรับธุรกิจทุกขนาด
• รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการที่พร้อมวิเคราะห์และนำเสนอสินเชื่อที่เหมาะสม
• สบายใจและประหยัดเวลาด้วยขั้นตอนการพิจารณาที่กระชับ

สินเชื่อระยะสั้น (ระยะเวลาสินเชื่อไม่เกิน 1 ปี หรือ 1 ปี)
รองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจราบรื่น
• วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
   ลดปัญหาการขาดสภาพคล่องด้วยวงเงินสินเชื่อระยะสั้น เพิ่มสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
• ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
   เสริมความแข็งแกร่งในการบริหารธุรกิจด้วยสินเชื่อระยะสั้น 1 - 6 เดือน
• เล็ตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (Domestic Letter of Credit: DLC)
   ลดความเสี่ยงแก่ผู้ซื้อและค้ำประกันการชำระเงินแก่ผู้ขาย มั่นใจได้ว่าผู้ขายจะได้รับเงินเมื่อ
   ปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน DLC
• สินเชื่อเพื่อชำระเจ้าหนี้การค้าภายในประเทศ (Local Trust Receipt)
   วงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ธนาคารจะชำระค่าสินค้าและบริการแก่เจ้าหนี้การค้าในประเทศของธุรกิจ
   คุณโดยตรง  อำนวยความสะดวกด้านการชำระเงิน รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนการทำงาน

สินเชื่อระยะกลางและระยะยาว (ระยะเวลาสินเชื่อมากกว่า 1 ปี)
อัดฉีดความพร้อมเพื่อแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ จะใช้สินเชื่อเพื่อขยายกิจการ เสริมกำลังการผลิต
การออกผลิตภัณฑ์ หรือปรับโครงสร้างเงินทุนก็ได้ มีให้เลือกหลากหลาย ดังนี้
• เงินกู้ระยะกลาง (ตั้งแต่ 1-3 ปี)
• เงินกู้ระยะยาว (เกิน 3 ปีขึ้นไป)
• สินเชื่อโครงการ (Project Finance)
• เงินกู้ร่วมหลายสถาบัน (Syndicate Loan)

อาวัลและการค้ำประกัน 
เพิ่มความเชื่อมั่นในธุรกิจคุณผ่านการทำวงเงินเพื่อออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
หนึ่งในกลุ่ม ICBC สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก
• การรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงิน
• หนังสือค้ำประกันเพื่อการประมูลงาน (Bid Bond)
• หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)
• หนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Bond)
• หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee)
• หนังสือค้ำประกันสำหรับ Shipping Guarantee

สมัครวันนี้!
เพียงติดต่อสาขาที่คุณสะดวกหรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (ถ้ามี)
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
• ประวัติบริษัทฯ
• บัญชีเงินฝากของธนาคารหลัก และอื่นๆ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
• งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / ภพ.30 ปีปัจจุบัน
• เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการ
   บริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์
   และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร