You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > โอนเงิน > บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 
ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศทั่วโลก ผ่านเครือข่าย SWIFT
• รองรับสกุลเงิน  CNY USD EUR SGD HKD GBP JPY NZD AUD และ CHF
• ไม่มีวงเงินต่อรายการ และวงเงินต่อวัน
บริการโอนเงิน ICBC Express • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไอซีบีซีในต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายกลุ่มธนาคารไอซีบีซี
• รองรับสกุลเงิน USD EUR CHF HKD และ JPY
• ไม่มีวงเงินต่อรายการ และวงเงินต่อวัน
• สะดวก รวดเร็ว ได้รับเงินโอนภายในวัน
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมบริการผ่านช่องทางสาขาธนาคาร

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศทั่วโลก ผ่านเครือข่าย SWIFT
• รองรับสกุลเงิน  CNY USD EUR SGD HKD GBP JPY NZD และ AUD
• สามารถโอนเงินได้สูงสุด 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ต่อรายการโดยไม่มีวงเงินต่อวัน
• ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าช่องทางอื่นๆ และไม่มีค่า com-in-lieu
บริการโอนเงิน ICBC Express • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไอซีบีซีในต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายกลุ่มธนาคารไอซีบีซี
• รองรับสกุลเงิน CNY, USD และ EUR
• สามารถโอนเงินได้สูงสุด 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ต่อรายการโดยไม่มีวงเงินต่อวัน
• สะดวก รวดเร็ว ได้รับเงินโอนภายในวัน
• ไม่มีค่าธรรมเนียมรายการ และ com-in-lieu
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง

เงื่อนไขการให้บริการ
• ผู้โอนกรอกข้อมูลการโอนเงินระหว่างประเทศพร้อมรายละเอียดของผู้รับเงิน ดังนี้ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี SWIFT Code ชื่อและสาขาธนาคาร ให้ชัดเจน
• ผู้โอนยื่นใบคำขอโอนเงิน พร้อมเอกสารตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
• ช่วงเวลารับเงินในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับความแตกต่างด้านเขตเวลา รวมถึงเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
• วงเงินในการโอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การโอนตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรณีเงินโอนระหว่างประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผู้โอนต้องยื่นเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การโอนเงินนั้น ในการใช้บริการโอนเงินดังกล่าว
• สำหรับการโอนเงินด้วยวัตถุประสงค์การโอนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไว้เป็นพิเศษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสำหรับการกู้เงินหรือการลงทุน ผู้โอนต้องยื่นเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การโอนเงินนั้น ในการใช้บริการโอนเงินดังกล่าวทุกรายการ
• รายการโอนเงินจะต้องไม่ถูกแยกจำนวนเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน สำหรับรายการที่โอนเงินไปยังบัญชีเดียวกันภายในวัน มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผู้โอนต้องยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
• ในกรณีที่มีการทำรายการโอนเงินหรือส่งเอกสารประกอบการทำรายการหลัง 16.00น. ทางธนาคารจะดำเนินการทำรายการให้ในวันทำการถัดไป
• ลูกค้าต้องรับรองและยืนยันว่าจะไม่ทำธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

การยกเลิกรายการ
กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ขอยกเลิกรายการ
• ลูกค้าจะต้องเขียนใบคำร้องขอยกเลิกรายการ
• การคืนเงินจากการยกเลิกรายการ สามารถคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้
• หากลูกค้าไม่มีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเข้าบัญชีเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ทำรายการคืนเงินในการคำนวณ
กรณีที่ธนาคารเป็นผู้ยกเลิกรายการ
• ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถยื่นเอกสารประกอบการโอนเงินได้ตามเงื่อนไขภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ทำรายการโอนเงินไปต่างประเทศ ธนาคารจะทำการยกเลิกรายการโอนเงินในวันทำการที่ 6 หลังจากวันที่ทำรายการ 
• การคืนเงินจากการยกเลิกรายการ สามารถคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้
• หากลูกค้าไม่มีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเข้าบัญชีเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ประกาศรอบที่ 1 ณ วันที่ทำรายการคืนเงินในการคำนวณ

การคืนเงินกรณที่เงินโอนไม่สามารถเข้าบัญชีผู้รับปลายทางได้
กรณีที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตรงกับสกุลเงินที่โอนออก
• ธนาคารจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ได้รับเงินคืนก่อนเวลา 16.00น. แต่หากได้รับเงินคืนหลังจากเวลา 16.00น. ธนาคารจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีภายในทำการถัดไป
กรณีที่ลูกค้าไม่มีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตรงกับสกุลเงินที่โอนออก
• ธนาคารจะติดต่อลูกค้าเพื่อทำการยืนยันอัตราแลกเปลี่ยน หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้หรือไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเงินคืน ธนาคารจะทำการคืนเงินในวันทำการที่ 6 หลังจากที่วันที่ได้รับเงินคืน โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ประกาศรอบที่ 1 ณ วันที่ทำรายการคืนเงินในการคำนวณ

การรับเงินโอนจากต่างประเทศ
กรณีที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตรงกับสกุลเงินที่รับโอน
• ธนาคารจะดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ได้รับเงินโอน เมื่อธนาคารได้รับรายการที่ถูกต้องและครบถ้วน
กรณีที่ลูกค้าไม่มีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตรงกับสกุลเงินที่รับโอน
• ธนาคารจะติดต่อลูกค้าเพื่อทำการยืนยันวัตถุประสงค์ของธุรกรรมและอัตราแลกเปลี่ยน หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้หรือไม่ได้รับการติดต่อกลับจากลูกค้าภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับเงินโอน ธนาคารจะดำเนินการให้ธนาคารต้นทางยืนยันวัตถุประสงค์ และพิจารณานำเงินเข้าบัญชี โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ประกาศรอบที่ 1 ณ วันที่ทำรายการในการคำนวณ

สมัครใช้บริการวันนี้!
• ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ
• ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ 
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

(2024-03-11)
【Close】