You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ > อัตราค่าธรรมเนียม > อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศ

 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2562
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ

อัตราค่าบริการ

ข.(2)ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ(Commercial loan) อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
1. บริการด้านนำสินค้าเข้า
1.1 ค่าธรรมเนียมการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
- ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 1/4% ของจำนวนเงินที่เปิดต่อ 3 เดือน
(1 ระยะเวลา) เศษของเดือนคิดเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา
ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
- ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับประโยชน์ตาม
เลตเตอร์ออฟเครดิต
1/4% ของจำนวนเงินที่เปิดต่อ 3 เดือน
(1 ระยะเวลา) เศษของเดือนคิดเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา
ขั้นต่ำ USD 75 ต่อรายการ
(USD 50 เป็นค่าธรรมเนียม และ USD 25 เป็นค่าใช้จ่าย Swift)
1.2 ค่าธรรมเนียมการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตแบบหมุนเวียน 1/4% ของจำนวนเงินตามคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต คูณด้วยจำนวนครั้งที่หมุนเวียน ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
1.3 ค่าธรรมเนียมการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Domestic L/C) 1/5% ต่อเดือน (1 ระยะเวลา) เศษของเดือนคิดเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
1.4 ค่าธรรมเนียมการเปิดแสตน์บายเลตเตอร์
ออฟเครดิต
- ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้เปิดสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต 2% ต่อปี ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
- ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 2% ต่อปี ขั้นต่ำ USD 75 ต่อรายการ
(USD 50 เป็นค่าธรรมเนียมและ USD 25 เป็นค่าใช้จ่าย Swift)
1.5 ค่าธรรมเนียมการแก้ไขเลตเตอร์ออฟ เครดิต, แสตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิต และเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
1.5.1 เพิ่มจำนวนเงินหรือขยายระยะเวลา เก็บค่าธรรมเนียมเหมือนตอนเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
1.5.2 การแก้ไขอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้เปิดสแตนด์บายเลตเตอร์ ออฟเครดิต 500 บาท ต่อรายการ
- ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต USD 70 ต่อรายการ (USD 50 เป็นค่าธรรมเนียมและ USD 20 เป็นค่าใช้จ่าย Swift)
1.6.ค่าธรรมเนียมการแก้ไขเลตเตอร์ออฟ
เครดิตแบบหมุนเวียน
1.6.1.เพิ่มจำนวนเงินหรือขยายระยะเวลา เก็บค่าธรรมเนียมเหมือนตอนเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตแบบหมุนเวียน ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
1.6.2.การแก้ไขอื่นๆ 500 บาท ต่อรายการ
1.7.อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บสำหรับเลตเตอร์ ออฟเครดิต ประเภทจ่ายคืนเมื่อเห็น (Sight L/C) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
1.8.ค่าธรรมเนียมรับรองการชำระเงินตามตั๋วเงินประเภทที่กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Engagement fee) 2.50% ต่อปี ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
1.9.ค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต กรณ๊ตั๋วสินค้าเข้าเรียกเก็บเงินเกินมูลค่าเลตเตอร์ออฟเครดิต(L/C Overdown) 1/4% ของจำนวนเงินที่เรียกเก็บเกินมูลค่าเลตเตอร์ออฟเครดิต ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
1.10.กรณ๊ตั๋วสินค้าเข้าเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่หมดอายุ 1/4% ของจำนวนเงินที่เรียกเก็บ ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
1.11 ค่าธรรมเนียมกรณีตั๋วสินค้าเข้าเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไม่ตรงกัน (discrepancy) USD 50 ต่อรายการ (หักจากเงินที่จะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์)
1.12 ค่าธรรมเนียมกรณ๊การจ่ายเงินตามตั๋วสินค้าเข้าเป็นเงินสกุลเดียวกันกับตั๋วเงินที่เรียกเก็บ 1/4% ของจำนวนเงินตามตั๋ว เป็นค่าชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน(Commission in lieu of Exchange) ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
2. บริการตั๋วเรียกเก็บเงินสินค้าขาเข้า
2.1 ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บตั๋วเงิน 1/8% ของจำนวนเงินตามตั๋ว กรณีที่ตั๋วเงินเรียกเก็บโดยผ่านธนาคารอื่น ค่าธรรมเนียมจะแบ่งเท่ากันระหว่างธนาคาร ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
- D/A
- D/P (Sight, Term)
2.2 ค่าธรรมเนียมรับรองการชำระเงินตามตั๋วเงินประเภท D/Pที่กำหนดระยะเวลา (Engagement commission)(ในกรณีที่มอบเอกสารให้ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้ามอบ Trust Receiptหรือหลักประกันอื่นแล้ว) 2.50% ต่อปี ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
2.3 ค่าธรรมเนียมตั๋วเงินที่เรียกเก็บไม่ได้และส่งคืน (ค่าธรรมเนียมเป็นของผู้ออกตั๋วเงินเรียกเก็บ) USD 100 ต่อรายการ และค่าใช้จ่าย courier
2.4 ค่าธรรมเนียมการทำคำคัดค้าน (Protest fee) (ค่าธรรมเนียมเป็นของผู้ออกตั๋วเงินเรียกเก็บ) USD 100 หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่าต่อรายการ บวกค่าใช้จ่ายเก็บจากธนาคารที่ส่งเอกสารมาเรียกเก็บ
2.5 ค่าธรรมเนียมตั๋วเงินเรียกเก็บที่ส่งมอบให้ลูกค้าโดยไม่มีการชำระเงิน
2.5.1 ค่าธรรมเนียมเป็นของผู้ออกตั๋วเงินเรียกเก็บ USD 100 ต่อรายการ
2.5.2 ค่าธรรมเนียมเป็นของผู้จ่ายเงินตามตั๋วเรียกเก็บ 1,000 บาท ต่อรายการ
2.6 ค่าธรรมเนียมกรณีการจ่ายเงินตามตั๋วเงินที่เรียกเก็บเป็นเงินสกุลเดียวกันกับตั๋วเงินที่เรียกเก็บ 1/4% ของจำนวนเงินตามตั๋ว เป็นค่าชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in lieu of Exchange) ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
3. บริการด้านการส่งสินค้าออก
3.1 แจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเบื้องต้น ไม่มีค่าธรรมเนียม
3.2 แจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ไม่มีการรับรองการชำระเงิน
3.2.1 แจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 500 บาท ต่อรายการ กรณีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้รับประโยชน์ USD 50 หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ต่อรายการ
กรณีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
3.2.2 แจ้งการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต 500 บาท ต่อรายการ กรณีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้รับประโยชน์ USD 40 หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ต่อรายการ
กรณีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
3.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต 1/4% ของจำนวนเงินที่โอน ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
3.4 ค่าธรรมเนียมรับรองการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต(L/C confirmation)
3.4.1 ชำระเมื่อเห็น (Sight L/C) 1/4% ต่อเดือนของจำนวนเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน หรือตามที่ได้ตกลงกัน ขั้นต่ำ 2,000 บาท ต่อรายการ เก็บจากผู้รับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือขั้นต่ำ USD 60 เก็บจากธนาคารที่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
3.4.2 กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Term L/C) 1/4% ต่อเดือนของจำนวนเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนโดยคำนวณค่าธรรมเนียมจนถึงวันครบกำหนดการชำระเงิน หรือตามที่ได้ตกลงกัน ขั้นต่ำ 2,000 บาท ต่อรายการ เก็บจากผู้รับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือขั้นต่ำ USD 60 เก็บจากธนาคารที่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
3.5 ค่าธรรมเนียมขยายเวลาการรับรองการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต(Extension of L/C Confirmation) 1/4% ต่อเดือนของจำนวนเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน หรือตามที่ได้ตกลงกัน ขั้นต่ำ 2,000 บาท ต่อรายการ เก็บจากผู้รับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือขั้นต่ำ USD 60 เก็บจากธนาคารที่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
3.6 ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการรับเงิน (Assignment of Proceeds) 1/8% ของจำนวนเงินที่ขอโอนสิทธิ ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
3.7 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อตั๋ว /ส่วนลดสำหรับตั๋วค่าสินค้าส่งออก (Negotiation / Discount Fee)
3.7.1 กรณีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากธนาคารที่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 1/8% ของจำนวนเงินตามตั๋วค่าสินค้าส่งออก ขั้นต่ำ USD 50 หรือสกุลอื่นเทียบเท่า ต่อรายการ
3.7.2 กรณีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้รับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
- ชำระเป็นเงินบาท 800 บาท ต่อรายการ
- ชำระเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศโดยตัดจากบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ 1/4% ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน และค่าธรรมเนียมการรับซื้อตั๋ว 800 บาท ต่อรายการ ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
3.8 ตั๋วเงินที่ได้รับการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด (Delayed payment) อัตราดอกเบี้ยการชำระเงินล่าช้าตามอัตราที่กำหนดจะเรียกเก็บจากลูกค้า หลังจากการ ชำระเงินล่าช้าเกิน 7 วัน
3.9 ค่าธรรมเนียมเงินที่ใช้คืน / ออกไปก่อน(Reimbursement Fee) USD 50 หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ต่อรายการ
3.10 ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (Cancellation Fee) ที่เรียกเก็บจากธนาคารที่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต USD 50 ต่อรายการ
3.11 ค่าธรรมเนียมส่วนลด (Discount Fee) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด
3.12 ค่าธรรมเนียมตั๋วที่ไม่ชำระเงิน (Dishonored Bill) 1,000 บาท ต่อรายการ
3.13 ค่าใช้จ่ายธนาคารต่างประเทศ Chip Charge (in case of restricted to other bank) ตามจำนวนที่จ่ายจริง
4. ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกที่ได้รับเรียกเก็บโดยผ่านธนาคารอื่น EXPORT BILLS RESTRICTED FROM OTHERS BANK
4.1 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อตั๋ว Negotiation Fee
4.1.1 ชำระเป็นเงินบาท 1,000 บาท ต่อรายการ
4.1.2 ชำระเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ 1/8% ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน และค่าธรรมเนียมการรับชื้อตั๋ว USD 50 ต่อรายการหรือสกุลอื่นเทียบเท่า และค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อรายการ ถ้าชำระเงินเป็นดร๊าฟ (Demand Draft) ในกรณีที่ต้องโอนเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระธนาคารที่ส่งตั๋วมาเรียกเก็บโดยผ่านธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม Swift 500 บาท ต่อรายการ ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
4.2 ค่าธรรมเนียมกรณีตั๋วสินค้าออกเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไม่ตรงกัน (Discrepancy Fee) USD 25 ต่อรายการ
4.3 ดอกเบี้ยตั๋วเงินที่ได้รับการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด(Delayed payment interest) อัตราดอกเบี้ยการชำระเงินล่าช้าตามอัตราที่กำหนด ไม่มีระยะเวลาการผ่อนผัน 7 วัน
4.4 ค่าธรรมเนียมตั๋วที่ไม่ชำระเงิน (Dishonored Bill) 1,000 บาท ต่อรายการ
4.5 ค่าธรรมเนียมส่วนลด (Discount Rate) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด
5. บริการตั๋วเรียกเก็บเงินสินค้าขาออก
5.1 ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
5.1.1 ชำระโดยผู้ซื้อ (Buyer)’s A/C 1/8% ของจำนวนเงินตามตั๋วเรียกเก็บ ขั้นต่ำ USD 50 ต่อรายการ
5.1.2 ชำระโดยผู้ขาย (Seller)’s A/C 500 บาท ต่อรายการ
5.2 ค่าธรรมเนียมส่วนลด Discount Rate ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด
5.3 ตั๋วเงินที่ได้รับการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด (Delayed payment) อัตราดอกเบี้ยการชำระเงินล่าช้าตามอัตราที่กำหนดจะเรียกเก็บจากลูกค้า หลังจากการชำระเงินล่าช้าเกิน 7 วัน
5.4 ค่าธรรมเนียมตั๋วที่ไม่ชำระเงิน (Dishonored Bill) 1,000 บาท ต่อรายการ
6. สินเชื่อการนำสินค้าขาเข้าและการส่งสินค้าออก
6.1 แพ็คกิ้งเครดิต (Packing Credit)
- อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด
- ค่าเบี้ยปรับกรณีที่ไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศ ภายใต้Packing Credit 1/4% ของจำนวนเงินที่ไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศให้กับธนาคาร ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
6.2 ทรัสรีซีท (Trust Receipt)
6.2.1 อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด
6.2.2 ค่าธรรมเนียมการออก Shipping Guarantee 200 บาท ต่อเดือน /ต่อรายการ
6.2.3 ค่าธรรมเนียมการสลักหลัง (Delivery Order or Parcel Post Notification) 200 บาท ต่อรายการ
6.3 ค่าธรรมเนียมการชำระสินเชื่อก่อนครบกำหนด Pre-payment Fee คิดตามความเป็นจริง
7. ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศ
7.1 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน (Non-fonancial)
7.1.1 ค้ำประกันซองประกวดราคา 1.00% ต่อปี
7.1.2 ค้ำประกันการปฎิบัติงานตามสัญญา 1.50% ต่อปี
7.1.3 ค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า,ค้ำประกันการรับประกัน,ค้ำประกัน 1.50% ต่อปี

พิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับอำนาจการอนุมัติ

7.2 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน (Financial)
7.2.1 ค้ำประกันการซื้อขายสินค้า 2.00% ต่อปี ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3 เดือน เศษของเดือนคิดเป็น1เดือน อัตราขั้นต่ำ 1,000 ต่อฉบับ
7.2.2 ค้ำประกันการกู้ยืม / ขายลดตั๋วเงิน 2.50% ต่อปี
7.3 เงินสดหรือเงินฝากค้ำประกันเต็มวงเงิน หรือมีCounter Guarantee จากธนาคารอื่นเป็นประกัน 1.00% ต่อปี
7.4 ค่าธรรมเนียมค้ำประกันอื่น 2.00% ต่อปี
7.5 ค่าธรรมเนียมการคืนต้นฉบับหนังสือค้ำประกันล่าช้า เกินกว่า 30 วันนับจากวันหมดอายุ เหมือนค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแต่ละประเภท โดยเริ่มคิดจากวันหมดอายุของหนังสือค้ำประกัน
7.6 ค่าธรรมเนียมการแก้ไขหนังสือค้ำประกัน
7.6.1 เพิ่มจำนวนเงินและ / หรือขยายระยะเวลา เก็บค่าธรรมเนียมเหมือนตอนออกหนังสือค้ำประกัน ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อรายการ
7.6.2 แก้ไขอื่นๆ 1,000 บาท ต่อรายการ
7.7 ค่าธรรมเนียมการแจ้งหนังสือค้ำประกัน 500 บาท ต่อรายการ

ค. ค่าบริการอื่น ๆ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ธุรกรรมต่างประเทศ
1.เงินโอนต่างประเทศ
1.1 บริการเงินโอนระหว่างประเทศขาเข้า
1.1.1 ดร๊าฟท์ต่างประเทศเรียกเก็บ (Draft collection) 100 บาท ต่อรายการ บวกค่าอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อรายการและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคารในต่างประเทศและค่า Courier
1.1.2 ผู้รับเงินรับเงินเป็นเงินบาท
- จ่ายโดยเข้าบัญชีผู้รับเงิน 1/4% ของยอดเงินโอนขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท ต่อรายการ
- ผู้รับเงินรับเงินสดที่ counter 1/4% ของยอดเงินโอนขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท ต่อรายการ
- จ่ายโดยโอนเงินผ่านธนาคารอื่น 1/4% ของยอดเงินโอนขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท ต่อรายการ
1.1.3 ผู้รับเงินรับเงินเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ
- จ่ายโดยเข้าบัญชีผู้รับเงิน 1/4% ของยอดเงินโอนขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท ต่อรายการ
- จ่ายโดยโอนเงินผ่านธนาคารอื่น 1/8% ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการและค่าธรรมเนียมเงินโอน 1/4% ของยอดเงินโอน ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท ต่อรายการและบวกค่า SWIFT 500 บาท ต่อรายการ
1.1.4 รับรองเอกสารการโอนเงิน
Certify true copy of FT forms and other documents
ไม่มีค่าธรรมเนียม
1.2 บริการเงินโอนระหว่างประเทศขาออก
1.2.1 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 500 บาท ต่อรายการ
- กรณีต้องการให้ธนาคารผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน(CHARGE OUR) เรียกเก็บเพิ่ม ดังนี้
- สกุล CNY คิดเพิ่มอีก 800 บาท ต่อรายการ
- สกุล USD คิดเพิ่มอีก 800 บาท หรือ USD 30 ต่อรายการ
- สกุล EUR คิดเพิ่มอีก 1,200 บาท หรือ EUR 25 ต่อรายการ
- สกุล GBP คิดเพิ่มอีก 1,200 บาท หรือ GBP 20 ต่อรายการ
- สกุล JPY คิดเพิ่มอีก 0.05% ของจำนวนเงินโอน ต่อรายการ ขั้นต่ำ JPY 5,000
- สกุล SGD คิดเพิ่มอีก 800 บาท หรือ SGD 30 ต่อรายการ
- สกุล HKD คิดเพิ่มอีก 800 บาท หรือ HKD 200 ต่อรายการ
- สกุล NZD คิดเพิ่มอีก 800 บาท หรือ NZD 30 ต่อรายการ
1.2.2 การชำระเงินด้วยเงินสกุลเดียวกันกับเงินโอนออก 1/4% ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการบวกด้วยค่าธรรมเนียมเงินโอน 500 บาท ต่อรายการ
1.2.3 ค่าธรรมเนียมการขอแก้ไขหรือขอยกเลิกการโอนเงิน 200 บาท ต่อรายการ
1.3 บริการโอนเงินหยวน Personal Pre-fixed
1.3.1 ค่าธรรมเนียมโอนเงินหยวน Personal Pre-fixed พนักงานธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธนาคาร ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมนี้ตามนโยบายของธนาคาร
- ผู้รับเงินมีบัญชีกับธนาคารไอซีบีซี ในประเทศจีน 600 บาท ต่อรายการ
- ผู้รับเงินไม่มีบัญชีกับธนาคารไอซีบีซี ในประเทศจีน 650 บาท ต่อรายการ
1.3.2 ค่าธรรมเนียมโอนเงินจากการหักบัญชีสกุลหยวน 1/4% ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการบวกด้วยค่าธรรมเนียมเงินโอน 600-650 บาท ต่อรายการ
1.3.3 ค่าธรรมเนียมโอนเงินโดยใช้ธนบัติเงินหยวน เก็บค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนการรับฝากธนบัติเงินหยวน บวกด้วยค่ธรรมเนียมการโอนเงิน 600-650 บาท ต่อรายการ
1.4 บริการโอนเงินหยวน Personal CNY Cross-border
1.4.1 ค่าธรรมเนียมการรับเงินหยวน Personal CNY Cross-border ไม่มีค่าธรรมเนียม พนักงานธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธนาคาร ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมนี้ตามนโยบายของธนาคาร
1.4.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหยวน Personal CNY Cross-border 500 บาท ต่อรายการ
1.4.3 ค่าธรรมเนียมโอนเงินจากการหักบัญชีสกุลหยวน ไม่มีค่าธรรมเนียม (เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 500 บาท ต่อรายการ)
1.4.4 ค่าธรรมเนียมโอนเงินโดยใช้ธนบัติเงินหยวน เก็บค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนการรับฝากธนบัติเงินหยวน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 500 บาท ต่อรายการ
1.4.5 ค่าธรรมเนียมการขอแก้ไขหรือขอยกเลิกการโอนเงิน 200 บาท ต่อรายการ
1.5 บริการเงินโอน ICBC Express เฉพาะสกุลเงิน USD, HKD, JPY, EUR, CHF
1.5.1 ค่าธรรมเนียมเงินโอน ICBC Express - ขาเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียม
1.5.2 ค่าธรรมเนียมเงินโอน ICBC Express - ขาออก 350 บาท ต่อรายการ
1.5.3 การชำระเงินด้วยเงินสกุลเดียวกันกับเงินโอนออก 1/4% ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการบวกด้วยค่าธรรมเนียมเงินโอน 350 บาท ต่อรายการ
1.5.4 ค่าธรรมเนียมการขอแก้ไขหรือขอยกเลิกการโอนเงิน 200 บาท ต่อรายการ
1.6 บริการโอนเงินสกุลบาท ไป สปป.ลาว
1.6.1 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน กรณียอดเงินโอนไม่เกิน 30,000 บาท 350 บาท ต่อรายการ
1.6.2 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน กรณียอดเงินโอนตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป 500 บาท ต่อรายการ
1.6.3 การชำระเงินด้วยเงินสกุลเดียวกันกับเงินโอนออก
- ยอดเงินโอนไม่เกิน 30,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเงินโอน 350 บาท ต่อรายการ
- ยอดเงินโอนตั้งแต่ 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 1/8% ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน ขั้นต่ำ 300 บาท ต่อรายการบวกด้วย ค่าธรรมเนียมเงินโอน 500 บาท ต่อรายการ
- ยอดเงินโอนตั้งแต่ 400,001 บาท ขึ้นไป 1/4% ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน ต่อรายการ บวกด้วยค่าธรรมเนียมเงินโอน500 บาท ต่อรายการ
1.7 บริการโอนเงินสกุลหยวน CNY Salary Remittance
1.7.1 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน กรณีจากบัญชีไปยังบัญชี 300 บาท ต่อรายการ ไม่มีค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน
1.7.2 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน กรณีจากเงินสดไปยังบัญชี 500 บาท ต่อรายการ และ 1% ของยอดเงินโอน
2. ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน
(Commission in lieu of exchange)
1/4% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
3. ค่าอากรแสตมป์, ค่า Swift และอื่น ๆ ลูกค้าเป็นผู้ชำระ
4. Courier
4.1 การจัดส่งเอกสารในประเทศ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(ในช่วงโปรโมชั่นระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 - วันที่ 14 มกราคม 2563)
4.2 การจัดส่งเอกสารระหว่างประเทศ คิดตามจริงขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเอกสารและระยะทาง
เอเชีย ขั้นต่ำ 800 บาท ต่อรายการ
ยุโรป ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
อื่นๆ  
5. SWIFTสำหรับการเปิด L/C และ SBLC 800 บาท ต่อรายการ
6. SWIFT สำหรับการแก้ไข L/C, SBLC และอื่น ๆ 500 บาท ต่อรายการ
7. SWIFT กรณีที่ต้องโอนเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระธนาคารที่ส่งตั๋วมาเรียกเก็บโดยผ่านธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ
(Restricted from other bank)
500 บาท ต่อรายการ
8. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามตั๋วเรียกเก็บ ที่เป็นสกุลเงินบาท
Handling Fee (Import/Export in Baht currency)
1/4% ของจำนวนเงินตามตั๋วเรียกเก็บ ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
9. ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ Correspondent bank’s (Foreign bank’s) charges ลูกค้าเป็นผู้ชำระ

อื่น ๆ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย 200 บาท ต่อครั้ง
2. ค่าดำเนินการในการค้นหาสำเนาเอกสาร
- ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี 200 บาท ต่อครั้ง
- ย้อนหลังเกินกว่า 2 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 500 บาท ต่อครั้ง

2019
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 เมษายน
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 21 มกราคม
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม
2018
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มีนาคม
2017
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2016
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 20 กรกฎาคม
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 มกราคม
2015
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 21 เมษายน
2014
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2013
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
2010
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 12 ธันวาคม