You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 
สินเชื่อเพื่อคนอยากมีบ้าน ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย

บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่ช่วยให้ความฝันในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของคุณเป็นจริง ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และแผนการผ่อนชำระรายเดือนที่เหมาะสม ที่ให้คุณวางแผนทางการเงินได้อย่างมั่นใจ.

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ประเภท บ้าน ทาวเฮาส์ คอนโด .
• เพื่อชำระหนี้คืนสถาบันการเงินอื่น (Refinance) พร้อมเพิ่มวงเงินสินเชื่อ (Top-Up).
• อัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมระยะเวลาผ่อนชำระที่นานสูงสุดถึง 30ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ ไม่เกิน 65 ปี) .
• เลือกอัตราดอกเบี้ยได้เองทั้งแบบคงที่ และ แบบลอยตัว .
• ฟรี ค่าจัดทำสินเชื่อ.
• ค่าประเมินหลักประกัน เก็บตามประกาศของธนาคาร แต่คืนลูกค้าเต็มจำนวนหลังการเบิกใช้สินเชื่อ.
• ลดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 0.50 % จากค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% ของวงเงินสินเชื่อ แต่ถ้าชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดภายในห้าปี ลูกค้าต้องชำระเงินส่วนที่ลดให้ คืนธนาคาร.

อัตราดอกเบี้ย
การคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันแบบลดต้นลดดอก.

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญาคำนวณจากวงเงิน 3 ล้านบาทอายุสัญญา 10 ปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ย MLR ในอนาคตหรืออายุสัญญาที่แตกต่างจากที่คำนวณไว้.

เงื่อนไขการใช้บริการ

สำหรับลูกค้าบุคคล ผู้มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-60 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ ไม่เกิน 65 ปี)

• มีประวัติสินเชื่อที่ดี ในระยะเวลา 2ปี.
• ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด.
1.ในกรณีรีไฟแนนซ์ไปยังสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา สามปีแรกคิดอัตราร้อยละ 3 ของยอดหนี้ที่ชำระคืนก่อนกำหนด.
2.ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ จากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่ (Fixed Rate) เป็นอัตราสินเชื่อดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) คิดอัตราร้อยละ 3 ของยอดหนี้คงค้าง.

สมัครวันนี้!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

1.เอกสารส่วนบุคคล สำหรับผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม(ถ้ามี):)
• สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ(if any).
• สำเนาทะเบียนบ้าน.
• สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี).
• สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี).
• เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี).
• สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต).
• ในกรณีที่เป็นการกู้ร่วมให้แสดงหลักฐานความสัมพันธ์.

2.เอกสารแสดงรายได้ของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม(ถ้ามี)
• สลิปเงินเดือนปัจจุบัน.
• หนังสือรับรองการทำงาน อายุไม่เกิน 3 เดือน (ตัวจริง).
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
• เอกสารอื่นที่แสดงรายได้ เช่น เอกสารการเสียภาษีเงินได้, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย.

3.เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน
• สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / เอกสารการจอง / เอกสารสิทธิการซื้อ.
• สำเนาโฉนด.
• เอกสารการชำระเงินดาวน์.
• แผนที่ตั้งของทรัพย์สิน (ถ้ามี).
• เอกสารหลักฐานการผ่อนชำระหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น กรณีที่เป็นการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นครั้งที่สองขึ้นไป หรือกรณีรีไฟแนนซ์ .

หมายเหตุ
• ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ.
• อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ.

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร.


(2019-06-13)