You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > บัตร E-zy Card
บัตร E-zy Card
 
ยกระดับความสะดวกในการฝากเงิน 
เพียงบัตรเดียว ฝากได้ทั่วไทย...ตามใจคุณ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพียงมีบัตร ICBC E-zy Card ก็ฝากเงินและเช็คได้ง่ายๆผ่านบริการ Bill Payment ณ สาขาของธนาคารที่ร่วมให้บริการทั่วประเทศ (ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และเริ่มคิดดอกเบี้ยให้ตั้งแต่วันที่ทำรายการ

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• ฝากเงินได้ทุกสาขาของธนาคารที่ร่วมบริการทั่วไทย
• คำนวณดอกเบี้ยให้ตั้งแต่วันที่ทำรายการ
• สบายใจ ไร้ค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนง่ายๆ
1. เพียงนำบัตร E-zy Card ซึ่งระบุเลขที่บัญชีที่ต้องการนำเงินสดและ/หรือเช็คฝากเข้าบัญชีไปยัง
       สาขาของธนาคารที่ร่วมให้บริการในวันจันทร์- วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. และแจ้งขอใช้
      บริการ Bill Payment
2. แสดงบัตร  E-zy Card   พร้อมเงินสดและ/หรือเช็คให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อเข้าบัญชี  (เฉพาะ
      ธนาคารกรุงเทพ  โปรดกรอกชื่อเจ้าของบัญชีและจำนวนเงินที่ต้องการฝากใน “ใบรับชำระเงิน” ของ
      ธนาคารกรุงเทพและยื่นพร้อมกัน)
3. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ด้านหน้าของบัตร E-zy Card   และพิมพ์หลักฐานการ
      รับเงินให้ 
 
การตรวจสอบยอดเงิน
ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินฝากและถอนจากบัญชีธนาคารไอซีบีซี(ไทย)ได้ตามวันเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

การฝาก

วันที่ตรวจสอบยอดและเบิกถอนได้

เงินสด วันทำการถัดไป 
เช็คนำฝากในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล วันทำการที่ 2 นับจากวันที่ทำรายการ หรือ อย่างช้าไม่เกิน 4 วันทำการ (ขึ้นกับแต่ละธนาคาร)
เช็คนำฝากในเขตต่างจังหวัด วันทำการที่ 3 นับจากวันที่ทำรายการ หรืออย่างช้าไม่เกิน 4 วันทำการ (ขึ้นกับแต่ละธนาคาร)

เงื่อนไขการใช้บริการ
• ใช้เพื่อการฝากเงินสดและ/หรือเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่มีกับธนาคาร
• ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อครั้ง ฝากได้สูงสุด 50,000,000 บาทต่อวัน
• เช็คที่ฝากต้องลงวันที่นำฝาก ขีดคร่อม และสั่งจ่าย “ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)” และต้อง
    เป็นเช็คในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาของธนาคารที่ร่วมบริการ
• กรณีที่เป็นเช็คคืน ธนาคารจะถือว่ารายการนำฝากไม่สมบูรณ์ และจะทำการยกเลิกรายการนำฝากดังกล่าว
     โดยลูกค้าสามารถขอรับเช็คคืนจากธนาคารได้ภายใน 10 วันทำการ
• จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการ และเงื่อนไขของการใช้บริการอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด
    ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการใช้
    บริการ และเงื่อนไขของการใช้บริการ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ทันที
• ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
• ไม่สามารถใช้บัตร ICBC E-zy Card ในการถอนหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากหรือการทำธุรกรรมอื่นใดๆ

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการ
    และเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และ
     สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด