You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > บัญชีออมทรัพย์ > บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 

บัญชีเพื่อการออมเงิน สำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เท่านั้น

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• คำนวณดอกเบี้ยรายวัน และโอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคม
• ไม่มีกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
• ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี (ตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน)
• กรณีสมัคร บัตรเดบิตเพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดประเภทบัตร UnionPay – TPN เพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
- ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีบัตรหมดอายุ (1 บัตร ต่อ 1 บัญชี พื้นฐาน)
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีบัตรชำรุด สูญหาย ลืมรหัส บัตรถูกยึดที่ตู้เอทีเอ็ม อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมตามประเภทของบัตร (อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร)• ยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาทตลอดปีภาษี

เงื่อนไขการเปิดบัญชี
• สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี เท่านั้น
• ไม่รับฝากบัญชี “เพื่อ” “โดย” บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี “และ” “หรือ”)

เงื่อนไขอื่นๆ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานมีลักษณะตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน เฉลี่ย ต่อ เดือน เกินกว่า 50,000 บาท
- มียอดเงินเข้ารวม หรือยอดเงินออกรวม อย่างใดอย่างหนึ่ง เกินกว่า 50,000 บาท ในแต่ละเดือน
- ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีติดต่อกันเกินกว่า 24 เดือน
- เจ้าของบัญชีไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

สมัครวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icbcthai.com หรือโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

• บัตรประชาชน ตัวจริง (smart card)
• กรณีบัตรประจำตัวประชาชน (smart card) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในบัตรได้ ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ
- ใบขับขี่รถยนต์ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ที่มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือ
- บัตรประจำตัวที่ทางการออกให้ตัวจริง มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การรัฐ และ
- สำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมชองธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ตารางแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์


(2023-05-29)
【Close】