You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ > อัตราดอกเบี้ย > อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน(Bill of Exchange)
 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินที่เสนอขายในวงจำกัด

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

(ร้อยละต่อปี)

ประเภทตั๋วแลกเงิน
ประเภทลูกค้า
บุคคล
ธรรมดา
นิติบุคคล
ทั่วไป
นิติบุคคลที่ไม่
แสวงหากำไร
ราชการ
สถาบัน

ธนาคารงดให้บริการตั๋วแลกเงินทุกประเภท จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

    

    2018

     ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม

    2017

     ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน

    2013

     ดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 มกราคม

    2012

     ดอกเบี้ย ณ วันที่ 24 กันยายน