You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ > จัดการทางการเงิน > บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ
 

บริหารเงินง่ายกว่าเดิม ด้วยบริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ

บริหารเงินอย่างสบายใจและคุ้มค่าด้วยบริการ Auto Sweeping ช่วยโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวันเมื่อเงินในบัญชีกระแสรายวันมีไม่เพียงพอ อีกหนึ่งบริการ...ที่ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ 
• ลดปัญหาเช็คคืนเนื่องจากเงินในบัญชีกระแสรายวันไม่เพียงพอ
• ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
• บริหารยอดเงินคงเหลือในบัญชีกระแสรายวันได้ตามใจ (โดยไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด) ช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
• ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอนเงินต่อวัน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะวันที่ทำรายการ

เงื่อนไขการใช้บริการ 
• ไม่สามารถใช้กับบัญชีกระแสรายวัน Super Cheque
• บัญชีออมทรัพย์ที่ขอใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดไว้
• กรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ทำรายการโอนเงิน
• บัญชีเงินฝากที่ขอใช้บริการต้องมิได้วางหรือมอบไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ใดๆ และเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่มีคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ให้ยึดหรืออายัด

สมัครวันนี้!
เพียงมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดโดยเจ้าของบัญชีเดียวกันและเปิดที่สาขาเดียวกัน ก็สมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติได้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

บุคคลธรรมดา
• บัตรประชาชน สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
• หนังสือเดินทาง สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

นิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ