You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > Mobile Payment > Alipay Application
Alipay Application
 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
  • อนุญาตเฉพาะผู้ถือบัตรสัญชาติไทยทำการผูกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่ากับแอปพลิเคชั่น Alipay เท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Alipay ได้ภายใต้วงเงินจำกัดอยู่ที่ 3,000 หยวนจีนต่อรายการ
  • อนุญาตให้ลูกค้าใช้แอปพลิเคชั่น Alipay ได้ที่ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ ณ ประเทศจีนเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องเลือกวิธีชำระเงินเป็นบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่าก่อนจะทำรายการชำระเงิน หากลูกค้าเลือกบัตรเครดิตเป็นค่าเริ่มต้นของวิธีการทำรายการชำระเงินแล้ว ไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีการทำรายการชำระเงินอีก
  • ลูกค้าต้องทำการตั้งรหัสผ่านหรือใช้ระบบจดจำใบหน้า (face recognition) สำหรับการชำระเงิน

(2023-11-08)
【Close】