You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ > จัดการทางการเงิน > บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS/อีเมล
บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS/อีเมล
 

รู้ทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี ง่ายๆ ทาง SMS/อีเมล
สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม กับบริการแจ้งเตือนทุกการเปลี่ยนแปลงของยอดบัญชีทาง SMS/อีเมล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• ทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีทุกที่ ทุกเวลา
• เลือกรับบริการผ่านช่องทางที่คุณสะดวกทั้ง SMS และอีเมล
• ครอบคลุมบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันทุกประเภท
• รับข้อมูลเป็นภาษาไทย จีน หรืออังกฤษก็ได้

เงื่อนไขการให้บริการ
• บริการแจ้งเตือนทางอีเมล ตลอด 24 ชั่วโมง
• รายการที่เกิดระหว่างเวลา 07.00 – 22.00 น. ธนาคารจะส่ง SMS ทันทีที่ทำรายการ  รายการที่เกิดหลังเวลา 22.00 น. ธนาคารจะส่ง SMS ให้ในวันถัดไป

สมัครวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

บุคคลธรรมดา
• บัตรประชาชน สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
• หนังสือเดินทาง สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
นิติบุคคล
• หนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้มีอำนาจลงนาม
หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ