You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > บัญชีออมทรัพย์ > บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed Savings
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed Savings
 

คุ้มค่า คล่องตัว ดอกเบี้ยสูง 
คุ้มเต็มขั้นกับดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ให้เงินออมเพิ่มค่าด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษได้ ทั้งยังไม่จำกัดการฝากหรือถอน ให้คุณคล่องตัวสูงสุด

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ โอนเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคม
• ถอนเมื่อไหร่ จำนวนเท่าใดก็ได้ ตามใจคุณ
• ยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาทตลอดปีภาษี

เงื่อนไขการใช้บริการ
• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
• หากบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

สมัครวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้
• บัตรประชาชนตัวจริง (smart card) สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
• กรณีบัตรประจำตัวประชาชน (smart card) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในบัตรได้ ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
    - สำเนาบัตรประชาชน หรือ
    - ใบขับขี่รถยนต์ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ที่มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือ
    - บัตรประจำตัวที่ทางการออกให้ตัวจริง มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ พนักงานองค์การของรัฐและสำเนาทะเบียนบ้าน
• หนังสือเดินทาง และหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือ เอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


(2020-12-18)