You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > บัญชีเงินฝากประจำ > เงินฝากประจำปลอดภาษี
เงินฝากประจำปลอดภาษี
 

ออมเงินสบายใจ ไม่เสียภาษี ดอกเบี้ยสูง
บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนและ 36 เดือน ที่ให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวกสบายเป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ โดยไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • เพียงฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน จนครบกำหนด 24 หรือ 36 งวดติดต่อกัน รับสิทธิพิเศษ ในการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากเงินตามเงื่อนไข
 • นำฝากเงินเข้าบัญชีด้วยตัวท่านเองที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร หรือเลือกใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากรเท่านั้น เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการได้รับดอกเบี้ย
 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • สามารถเลือกระยะเวลาฝาก และจำนวนเงินฝากต่อเดือนได้ ดังนี้
ระยะเวลาการฝาก
จำนวนเงิน (สำหรับการฝากแต่ละครั้ง)
ขั้นต่ำ (บาท)
สูงสุด (บาท)
24 เดือน
1,000
25,000
36 เดือน
1,000
16,500

โดยจำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท

เงื่อนไขการฝาก

 • ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี จนครบจำนวนงวดในการฝาก ทั้งนี้ ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาทต่อบัญชี
 • ลูกค้านำฝากด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร (เงินสด หรือทำรายการโอนจากบัญชีอื่นของธนาคารเท่านั้น ไม่รับเช็ค) หรือสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทุกเดือนได้ โดยบัญชีคู่โอนจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี (กำหนดวันที่ในการหักบัญชีได้ทุกวัน โดยวันสุดท้ายคือวันที่ 28 ของแต่ละเดือน เมื่อกำหนดวันที่หักบัญชีแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ในภายหลัง)
 • ลูกค้าสามารถขาดการนำฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 2 ครั้ง  โดยฝากต่อจนครบจำนวนงวด และธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน ลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิ์ยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ย
 • กรณีขาดการนำฝากเงินเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
 • กรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บัญชีเงินฝากจะถูกปิด และลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขดังนี้
  - ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
  - ฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชีตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีจะถูกปิดบัญชี

เงื่อนไขอื่นๆ

 • วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากให้นับจากวันที่เปิดบัญชีไปอีก 24 หรือ 36 เดือน โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน
 • การถอนหรือปิดบัญชีนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น

สมัครวันนี้!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ

 • ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
 • โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์


(2023-10-18)
【Close】