You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > บัญชีเงินฝากประจำ > เงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
เงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 

เพิ่มค่าเงินออม พร้อมรับสมุดคู่ฝากเพื่ออัพเดททุกความเคลื่อนไหวทางบัญชี
 
เงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก โดยมีระยะเวลาการฝากให้คุณเลือกได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 3 – 48 เดือน

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ 
• คุ้มค่ากับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
• รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐาน สามารถใช้สมุดคู่ฝากเพียงเล่มเดียวสำหรับระยะเวลาการฝากที่หลากหลาย
• ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้

เงื่อนไขการใช้บริการ 
• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นตามที่ธนาคารประกาศ
• กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการถอนเงินก่อนครบกำหนดในช่วงระยะเวลาที่ฝากจริง

สมัครวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

• บัตรประชาชนตัวจริง (smart card) สำหรับบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

• กรณีบัตรประจำตัวประชาน (smart card)ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในบัตรได้ ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

    - สำเนาบัตรประชาชน หรือ

    - ใบขับขี่รถยนต์ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ที่มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือ

    - บัตรประจำตัวที่ทางการออกให้ตัวจริง มัรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ พนักงานองค์กรของรัฐ และสำเนาทะเบียนบ้าน
• หนังสือเดินทาง และหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

• เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด