You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > บริการ WeChat/Alipay Payment
บริการ WeChat / Alipay Payment
 

คุณสมบัติเครื่อง WeChat / Alipay ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

 • การใช้งานง่าย สะดวก และอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัด
 • เลือกใช้ได้ทั้งระบบ Wi-fi และ SIM card ซึ่งมีความเสถียรในการใช้งานสูง
 • รับการชำระเงินได้ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศจีน
 • ไม่ต้องเสียเวลาแลกสกุลเงิน จากเงินหยวนเป็นเงินบาท
 • รองรับการพิมพ์ใบบันบันทึกรายการขาย และการบันทึกรายการขายบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นหลักฐาน
 • ข้อดีของการเป็นร้านค้ารับบัตร

 • ดึงดูดลูกค้าชาวจีนในการใช้จ่ายบัตรมากขึ้น
 • เพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า เพราะมีช่องทางในการชำระเงินมากขึ้น
 • เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นให้กับร้านค้า
 • ร้านค้าได้รับเงินเป็นสกุลบาทตามราคาสินค้า
 • ลดความเสี่ยงในการถือเงินสด และลดปัญหาการถูกโจรกรรม
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมติดตั้ง / ค่าเช่าเครื่อง และค่าประกันเครื่อง
 • ลักษณะเด่นของบริการ

 • สะดวกและแม่นยำด้วยการสรุปยอดแบบอัตโนมัติ ณ สิ้นวัน
 • ยอดเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะถูกโอนเข้าบัญชีร้านค้าในวันถัดไป ไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ หรือ
  วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดรายงานการขายได้จากเว็บไซต์
 • การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
 • คุณสมบัติร้านค้า

 • เป็นร้านค้าที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นร้านค้าที่ประกอบธุรกิจสุจริต ไม่ขัดต่อศีลธรรม
 • มียอดขายผ่านเครื่อง WeChat / Alipay ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อเดือน
 • เป็นร้านค้านิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
 • ไม่ใช่ร้านค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าเครื่อง WeChat / Alipay และนำไปเช่าต่อกับร้านค้าอื่นๆ
 • เงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้ารับบัตร

 • ร้านค้าต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารไอซีบีซี เพื่อรองรับการโอนเงินค่าสินค้าบริการจากธนาคาร
 • ธนาคารสามารถยกเลิกการให้บริการได้ หากร้านค้าไม่มียอดในการใช้เครื่อง WeChat / Alipay อย่างต่ำ 200,000 บาทต่อเดือน ในระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน
 • ห้ามร้านค้านำป้ายสัญลักษณ์การชำระเงินผ่านบริการ WeChat / Alipay ของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจาก
  การทำธุรกรรมร้านค้ารับบัตร
 • เอกสารประกอบการสมัคร (เฉพาะนิติบุคคล)

          √ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 6 เดือน
          √ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
          √ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และ Work Permit
             กรณีผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
          √ บันทึกข้อตกลงการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายพร้อมติดอากรแสตมป์ (ลงนามพร้อมลงนามพยาน)
          √ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)ถ้ามี
          √ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
          √ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 4 เดือนล่าสุด (ธนาคารใดก็ได้)
          √ สัญญาเช่าร้านค้า (กรณีเช่าพื้นที่)
          √ ภาพถ่ายพร้อมแผนที่ ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ

  เอกสารประกอบการสมัคร (บุคคลธรรมดา)

          √ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6  เดือน ) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการตามธุรกิจพิเศษ เช่น
             ใบอนุญาตแพทย์แผนไทย ใบอนุญาตธุรกิจท่องเที่ยว ใบอนุญาตสถานพยาบาล
          √ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และ Work Permit
             กรณีผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
          √ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ถ้ามี
          √ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
          √ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 4  เดือนล่าสุด (ธนาคารใดก็ได้)
          √ สัญญาเช่าร้านค้า (กรณีเช่าพื้นที่)
          √ ภาพถ่ายพร้อมแผนที่ ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ

  สำหรับร้านค้าเงื่อนไขพิเศษ มีดังนี้

 • ร้านค้าตั้งอยู่ในพื้นที่ของตลาดนัด (ซึ่งนิยามตลาดนัดว่า เป็นสถานที่ที่มีร้านค้าประมาณ 30 ร้านค้าขึ้นไป)
 • เจ้าของร้านค้า มีสัญญาเช่ากับเจ้าของพื้นที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 • เจ้าของร้านค้า สามารถเป็นได้สัญชาติไทยและต่างชาติ
 • เอกสารประกอบการสมัครสมัครร้านค้าเงื่อนไขพิเศษ)

          √ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และ Work Permit
             กรณีผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
          √ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
          √ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 4  เดือนล่าสุด (ธนาคารใดก็ได้ และหากไม่มี ทาง Head of Department
             จะพิจารณา)
          √ สัญญาเช่าร้านค้า (กรณีเช่าพื้นที่)
          √ ภาพถ่ายพร้อมแผนที่ ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ

  สถานที่สมัคร

 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขา หรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center
 • สอบถามเพิ่มเติม

 • ICBC (Thai) Call Center โทร. 02-629-5588

 • (2020-07-02)