You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > บริการร้านค้ารับบัตร
บริการร้านค้ารับบัตร
 

คุณสมบัติเครื่องรับบัตรธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

 • รูปแบบผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตสาย LAN  ประหยัดและมีความเสถียร
 • รูปแบบผ่าน Sim Card และรูปแบบทำงานผ่านระบบ Wi-fi ประหยัดและมีความเสถียร
 • รับบัตรที่มีสัญลักษณ์ UnionPay, VISA, MasterCard บัตรที่มีสองสัญลักษณ์, TPN และ Thai Standard รวมทั้งรับการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน WeChat / AliPay
 • สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งแบบแถบแม่เหล็ก  ชิปการ์ด และแบบ contactless
 • รองรับระบบผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ
 • รองรับทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน

ข้อดีของการเป็นร้านค้ารับบัตร

 • ดึงดูดลูกค้าชาวจีนในการใช้จ่ายบัตรมากขึ้น รวมถึงการชำระเงินผ่าน WeChat/AliPay
 • เพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า เพราะมีช่องทางในการรับชำระเงินมากขึ้น
 • ลดความเสี่ยงในการถือเงินสด และลดปัญหาการถูกโจรกรรม
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมติดตั้ง / ค่าเช่าเครื่อง และค่าประกันเครื่อง

ลักษณะเด่นของบริการ

 • สะดวกและแม่นยำด้วยการสรุปยอดแบบอัตโนมัติ ณ สิ้นวัน
 • ยอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีร้านค้าในวันถัดไป ไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • รายละเอียดรายงานการขายจะถูกส่งให้ร้านค้าทางอีเมล์ทุกวัน
 • การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

คุณสมบัติร้านค้า

 • เป็นร้านค้าที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นร้านค้าที่ประกอบธุรกิจสุจริต ไม่ขัดต่อศีลธรรม
 • มียอดขายผ่านเครื่องรูดบัตรไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่ใช่ร้านค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าเครื่องรูดบัตรและนำไปเช่าต่อกับร้านค้าอื่นๆ

เงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้ารับบัตร

 • ร้านค้าต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารไอซีบีซี เพื่อรองรับการโอนเงินค่าสินค้าบริการจากธนาคาร
 • ธนาคารสามารถยกเลิกการให้บริการได้ หากร้านค้าไม่มียอดในการรูดบัตรอย่างต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน ในระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน
 • ห้ามร้านค้านำป้ายสัญลักษณ์การรับบัตรเครดิตของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากการทำธุรกรรมร้านค้ารับบัตร

เอกสารประกอบการสมัคร (เฉพาะนิติบุคคล)

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • บันทึกข้อตกลงการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายพร้อมติดอากรแสตมป์ (ลงนามพร้อมลงนามพยาน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)  ถ้ามี
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 4 เดือนล่าสุด (ธนาคารใดก็ได้)
 • สัญญาเช่าร้านค้า (กรณีเช่าพื้นที่) ถ้ามี
 • ภาพถ่ายพร้อมแผนที่ ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ

สถานที่สมัคร

 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขา หรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center

สอบถามเพิ่มเติม

 • ICBC (Thai) Call Center โทร. 0 2629 5588

เอกสารแบบฟอร์มสำหรับร้านค้า

(2023-07-10)
【Close】