You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > บัญชีออมทรัพย์ > บัญชีออมทรัพย์ Green Savings
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Green Savings
 

สะดวก คล่องตัว ปลอดภัยได้รับดอกเบี้ยสูง
บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สามารถฝาก ถอน โอน จ่าย ได้ทุกช่องทาง (สาขา/ตู้ ATM/Internet Banking/Mobile Banking) แถมคุ้มเต็มขั้นกับดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• คำนวณดอกเบี้ยรายวัน และโอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคม
• ไม่มีกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
• ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอน
• ยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาทตลอดปีภาษี

เงื่อนไขการเปิดบัญชี
• สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา  เปิดบัญชีได้ท่านละ 2 บัญชี
• ไม่รับฝากบัญชี “เพื่อ” “โดย” บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี “และ” “หรือ”)
• ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการ Personnel Internet ผ่านเวบไซด์ หรือผ่าน Mobile Banking Application ของธนาคาร เพื่อใช้สำหรับดูรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
• ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการบัตรเดบิต เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของสำหรับทำธุรกรรมที่สาขาธนาคาร
• หากบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

สมัครวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icbcthai.com หรือโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร  พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้
• บัตรประชาชน ตัวจริง (smart card) สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
• กรณีบัตรประจำตัวประชาชน (smart card) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในบัตรได้ ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
    - สำเนาบัตรประชาชน และ
    - สำเนาทะเบียนบ้าน และ
    - สำเนาใบขับขี่ หรือ เอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
• หนังสือเดินทาง และหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ พร้อมแจ้งที่อยู่ที่ติดต่อได้ในประเทศไทย

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมชองธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

(2023-05-29)
【Close】