You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > บัตรเครดิต > สิทธิพิเศษบัตรกำนัล Miracle Lounge
สิทธิพิเศษบัตรกำนัล Miracle Lounge
 

เรียน ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) แพลตินัม

          สำหรับท่านที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า แพลตินัม, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกลบอลทราเวล แพลตินัม, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ANY มาสเตอร์การ์ด แพลตินัม, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ แพลตินัม, บัตรเครดิต ICBC – F.T.I. ยูเนี่ยนเพย์ แพลตินัม และบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope UnionPay Platinum ครบทุก 80,000 บาท ทางธนาคารฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลการใช้บริการห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) จำนวน 1 ใบ / หมายเลขสมาชิกหลัก (จำกัดสูงสุด 6 ใบ / หมายเลขสมาชิกหลัก / ปีปฎิทิน) ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตของท่าน ภายใน 60 วันหลังจากที่ ท่านมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข โดยทางธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตฯ ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมทุกใบรวมกัน 
          โดยการใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ธนาคารยังคงจัดส่งบัตรกำนัลสำหรับใช้บริการห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) ซึ่งท่านยังสามารถใช้บริการ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และ/หรือ สนามบินดอนเมือง ทั้งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และ/หรือระหว่างประเทศได้เช่นเดิม 
          สำหรับการใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2567 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การเข้าใช้บริการบัตรกำนัลห้องรับรองมิราเคิล เล้าจน์ใหม่ โดยบัตรกำนัลสามารถใช้ได้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และ/หรือสนามบินดอนเมือง เฉพาะที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น 
          ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ไม่รวมการใช้จ่าย ดังนี้ ยอดกดเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการโอนเงินเข้าบัญชี ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked Insurance) ยอดซื้อกองทุน LTF/SSF/RMF ทุกประเภท การลงทุนในกองทุนทุกประเภทและการซื้อทองคำทุกประเภท ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคาร  
         โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลการใช้บริการห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) ตาม ที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรกำนัลก่อนใช้บริการ
         หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการบัตรกำนัลฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center เบอร์ 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 17.00 น.) หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icbcthai.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลการใช้บริการห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge):

  • สงวนสิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า แพลตินัม, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกล บอลทราเวล แพลตินัม, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ANY มาสเตอร์การ์ด แพลตินัม, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ แพลตินัม, บัตรเครดิต ICBC – F.T.I. ยูเนี่ยนเพย์ แพลตินัม และบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope UnionPay Platinum เท่านั้น
  • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้เพื่อเข้าใช้บริการห้อง รับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ และ/หรือสนามบินดอนเมือง เฉพาะอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
  • โปรดแสดงบัตรกำนัลการใช้บริการห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) พร้อมบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) และบัตรโดยสารเที่ยวบินแก่เจ้าหน้าที่ โดยชื่อบนหน้าบัตรเครดิตและบัตรโดยสารเที่ยวบิน จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน
  • บัตรกำนัล 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 ท่าน โดยสามารถใช้บริการได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง เท่านั้น หากท่าน ใช้บริการเกินกว่าเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้ติดตามสามารถใช้บริการห้องรับรอง มิราเคิล เลาจน์ (Miracle Lounge) โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตนเอง ราคาขึ้นอยู่กับแต่ละท่าอากาศยานที่ท่านเข้าใช้บริการ นอกเหนือจากนี้ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนเข้าใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์ของ Louis’ Tavern CIP Lounges
  • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถทำการโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในกรณีที่ บัตรกำนัลสูญหาย / เสียหาย จะไม่สามารถออกบัตรกำนัลทดแทนได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข /สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขายโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่อง กับสิทธิพิเศษนี้ คำตัดสินของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรกำนัลหลังบัตรทุกครั้งก่อนการใช้งาน


(2024-01-09)