You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > โอนเงิน > บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 
ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศทั่วโลก ผ่านเครือข่าย SWIFT
• รองรับสกุลเงิน  CNY USD EUR SGD HKD GBP JPY NZD AUD และ CHF
• ไม่มีวงเงินต่อรายการ และวงเงินต่อวัน
บริการโอนเงิน ICBC Express • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไอซีบีซีในต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายกลุ่มธนาคารไอซีบีซี
• รองรับสกุลเงิน USD EUR CHF HKD และ JPY
• ไม่มีวงเงินต่อรายการ และวงเงินต่อวัน
• สะดวก รวดเร็ว ได้รับเงินโอนภายในวัน
บริการโอนเงิน Personal Pre-fixed  • โอนเงินสำหรับลูกค้าบุคคลไปยังลูกค้าบุคคล เพื่อส่งเงินจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนโดยรับเงินเป็นสกุลเงินหยวน
• ผู้รับโอนเงินจะต้องมีสัญชาติจีนเท่านั้น โดยสามารถเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารไอซีบีซี หรือธนาคารใดก็ได้
• ผู้รับโอนได้รับเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับเงิน
• ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ทำรายการในการคำนวณ ผู้รับโอนจึงได้รับเงินหยวนเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
• สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการอุปการะครอบครัวเท่านั้น
บริการโอนเงิน CNY Salary • บริการส่งเงินหยวน จากประเทศไทยไปประเทศจีน สำหรับลูกค้าบุคคลชาวจีนที่ทำงานในประเทศไทย
• เจ้าของบัญชีที่โอนเงินและรับเงินจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
• แหล่งที่มาของเงินโอนจะต้องเป็นรายได้จากการทำงานเท่านั้น
• ไม่จำเป็นต้องแปลงสกุลเงิน (ทั้งนี้ หากนำเงินสกุลอื่นมาทำการโอน ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำรายการในการคำนวณเพื่อแปลงเป็นเงินหยวน)
• ผู้รับโอนได้รับเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับเงิน
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมบริการผ่านช่องทางสาขาธนาคาร

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศทั่วโลก ผ่านเครือข่าย SWIFT
• รองรับสกุลเงิน  CNY USD EUR SGD HKD GBP JPY NZD และ AUD
• สามารถโอนเงินได้สูงสุด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ต่อรายการ
• ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าช่องทางอื่นๆ และไม่มีค่า com-in-lieu
บริการโอนเงิน ICBC Express • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไอซีบีซีในต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายกลุ่มธนาคารไอซีบีซี
• รองรับสกุลเงิน  USD และ EUR
• สามารถโอนเงินได้สูงสุด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ต่อรายการ
• สะดวก รวดเร็ว ได้รับเงินโอนภายในวัน
• ไม่มีค่าธรรมเนียมรายการ และ com-in-lieu
บริการโอนเงิน Personal Pre-fixed • โอนเงินสำหรับลูกค้าบุคคลไปยังลูกค้าบุคคล เพื่อส่งเงินจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนโดยรับเงินเป็นสกุลเงินหยวน
• ผู้รับโอนเงินจะต้องมีสัญชาติจีนเท่านั้น โดยสามารถเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารไอซีบีซี หรือธนาคารใดก็ได้
• ผู้รับโอนได้รับเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับเงิน
• ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ทำรายการในการคำนวณ ผู้รับโอนจึงได้รับเงินหยวนเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
• สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการอุปการะครอบครัวเท่านั้น
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง

เงื่อนไขการให้บริการ
• ผู้โอนยื่นใบคำขอโอนเงิน พร้อมเอกสารตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
• ช่วงเวลารับเงินในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับความแตกต่างด้านเขตเวลา รวมถึงเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
• วงเงินในการโอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การโอนตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรณีเงินโอนระหว่างประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผู้โอนต้องยื่นเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การโอนเงินนั้น ในการใช้บริการโอนเงินดังกล่าว
• สำหรับการโอนเงินด้วยวัตถุประสงค์การโอนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไว้เป็นพิเศษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสำหรับการกู้เงินหรือการลงทุน ผู้โอนต้องยื่นเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การโอนเงินนั้น ในการใช้บริการโอนเงินดังกล่าวทุกรายการ
• รายการโอนเงินจะต้องไม่ถูกแยกจำนวนเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน สำหรับรายการที่โอนเงินไปยังบัญชีเดียวกันภายในวันมีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผู้โอนต้องยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
• ในกรณีที่มีการทำรายการโอนเงินหรือส่งเอกสารประกอบการทำรายการหลัง 16.00น. ทางธนาคารจะดำเนินการทำรายการให้ในวันทำการถัดไป
• ลูกค้าต้องรับรองและยืนยันว่าจะไม่ทำธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

สมัครใช้บริการวันนี้!
• ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ
• ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ 
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

(2023-05-30)
【Close】