You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ > อัตราดอกเบี้ย > อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567
สกุลเงิน ประเภทเงินฝาก ประเภทลูกค้า
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
CNY 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.45 0.45 0.45 0.45
3. ออมทรัพย์ with Tiered-Rate
วงเงิน 0 - 10,000,000 CNY - 0.45 - 0.45
ส่วนที่เกิน 10,000,000 CNY แต่ไม่เกิน 20,000,000 CNY - 0.45 - 0.45
ส่วนที่เกิน 20,000,000 CNY แต่ไม่เกิน 50,000,000 CNY - 0.45 - 0.45
ส่วนที่เกิน 50,000,000 CNY แต่ไม่เกิน 100,000,000 CNY - 0.45 - 0.45
ส่วนที่เกิน 100,000,000 CNY แต่ไม่เกิน 500,000,000 CNY - 0.45 - 0.45
ส่วนที่เกิน 500,000,000 CNY - 0.45 - 0.45
4. ประจำ*
1 เดือน 1.30 1.30 1.30 1.30
3 เดือน 1.50 1.50 1.50 1.50
6 เดือน 1.70 1.70 1.70 1.70
9 เดือน 1.90 1.90 1.90 1.90
12 เดือน 2.10 2.10 2.10 2.10
USD

1. กระแสรายวัน

- - - -
2. ออมทรัพย์ 0.30 0.30 0.30 0.30
3. ออมทรัพย์ with Tiered-Rate
วงเงิน 0 - 2,000,000 USD - 0.30 - 0.30
ส่วนที่เกิน 2,000,000 USD แต่ไม่เกิน 5,000,000 USD - 0.30 - 0.30
ส่วนที่เกิน 5,000,000 USD แต่ไม่เกิน 10,000,000 USD - 0.30 - 0.30
ส่วนที่เกิน 10,000,000 USD แต่ไม่เกิน 50,000,000 USD - 0.30 - 0.30
ส่วนที่เกิน 50,000,000 USD แต่ไม่เกิน 100,000,000 USD - 0.30 - 0.30
ส่วนที่เกิน 100,000,000 USD - 0.30 - 0.30
4. ประจำ*
1 เดือน 3.50 3.50 3.50 3.50
3 เดือน 3.90 3.90 3.90 3.90
6 เดือน 4.20 4.20 4.20 4.20
9 เดือน 4.20 4.20 4.20 4.20
12 เดือน 4.20 4.20 4.20 4.20
EUR 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ประจำ*
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
6 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
9 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
GBP 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.10 0.10 0.10 0.10
3. ประจำ*
1 เดือน 0.20 0.20 0.20 0.20
3 เดือน 0.25 0.25 0.25 0.25
6 เดือน 0.35 0.35 0.35 0.35
9 เดือน 0.50 0.50 0.50 0.50
12 เดือน 0.60 0.60 0.60 0.60
JPY 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ประจำ*
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
6 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
9 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
SGD 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ประจำ*
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
6 เดือน 0.15 0.15 0.15 0.15
9 เดือน 0.15 0.15 0.15 0.15
12 เดือน 0.20 0.20 0.20 0.20
HKD 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ประจำ*
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
6 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
9 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
NZD 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.25 0.25 0.25 0.25
3. ประจำ*
1 เดือน 0.40 0.40 0.40 0.40
3 เดือน 0.50 0.50 0.50 0.50
6 เดือน 0.60 0.60 0.60 0.60
9 เดือน 0.70 0.70 0.70 0.70
12 เดือน 0.80 0.80 0.80 0.80
AUD 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.25 0.25 0.25 0.25
3. ประจำ*
1 เดือน 0.75 0.75 0.75 0.75
3 เดือน 0.85 0.85 0.85 0.85
6 เดือน 0.95 0.95 0.95 0.95
9 เดือน 1.00 1.00 1.00 1.00
12 เดือน 1.05 1.05 1.05 1.05
AED 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.10 0.10 0.10 0.10
3. ประจำ*
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
6 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
9 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ:
" - " หมายถึง ไม่เปิดให้บริการ

* ธนาคารสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงไว้กับลูกค้าแต่ละราย

2567
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 มกราคม
2566
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 27 ตุลาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม
2565
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม
2564
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 กรกฏาคม
2563
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 มิถุนายน
2562
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 มกราคม
2560
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน
2559
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 22 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2558
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 7 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 ตุลาคม
2556
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 มิถุนายน
2555
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
2554
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2553
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน

(2024-03-28)
【Close】