ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >จัดการทางการเงิน >บริการโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน

บริการโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll)

 

• เริ่มใช้บริการ Payroll
ขั้นตอนการใช้บริการ Payroll

• ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์เพื่อติดตั้งสำหรับการใช้บริการครั้งแรก
- โปรแกรม .Net Framework Version 3.5
- โปรแกรม ICBC (Thai) Client Encryptio(Please contact Relationship Manager of ICBC(Thai))
- คู่มือการดาวน์โหลดและติดตั้ง
- คู่มือการใช้โปรแกรม ICBC (Thai) Client Encryption

• ดาวน์โหลดไฟล์ Template เพื่อกรอกข้อมูลคำสั่งการโอนเงิน (Excel Template)
กรุณาเลือกไฟล์ตามประเภทของการใช้บริการ
บริการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่มีบัญชีกับ ICBC(Thai)
- เข้าบัญชีเงินบาท
- เข้าบัญชีเงินหยวน โดยระบุจำนวนเงินในคำสั่งเป็นสกุลเงินหยวน
- เข้าบัญชีเงินหยวน โดยระบุจำนวนเงินในคำสั่งเป็นสกุลเงินบาท

• ดาวน์โหลดไฟล์ Template เพื่อจัดทำสรุปยอดคำสั่งโอนเงิน
กรุณาเลือกไฟล์ตามประเภทของการใช้บริการ
บริการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่มีบัญชีกับ ICBC(Thai)
- เข้าบัญชีเงินบาท
- เข้าบัญชีเงินหยวน โดยระบุจำนวนเงินในคำสั่งเป็นสกุลเงินหยวน
- เข้าบัญชีเงินหยวน โดยระบุจำนวนเงินในคำสั่งเป็นสกุลเงินบาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร


【Close】