ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >สินเชื่อ >บริการสินเชื่อเพื่อ SME >บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
 
เปลี่ยนอพาร์ทเมนท์เป็นเงินทุน ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย

บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่ให้คุณสามารถนำอพาร์ทเมนท์มาแปลงเป็นเงินก้อน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งนำไปชำระคืนภาระหนี้เดิม หรือนำไปใช้ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อซ่อมแซม ตกแต่ง และปรับปรุงสถานประกอบกิจการ รับสินเชื่อวงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมแผนการผ่อนชำระรายเดือนที่เหมาะสม ที่ให้คุณวางแผนทางการเงินได้อย่างมั่นใจ

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• เพียงนำอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่มีอยู่มาจำนองกับธนาคาร รับวงเงินสูง 10- 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน
• รับวงเงินสำรองพิเศษเพื่อปรับปรุงอพาร์ทเมนท์เพิ่มเติม เบิกได้ทุก 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทของการเบิกรับเงินกู้ในแต่ละครั้ง
• อัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมระยะเวลาผ่อนชำระที่นานสูงสุดถึง 15 ปี และเพิ่มอีกไม่เกิน 3 ปีสำหรับวงเงินสำรอง
• จ่ายชำระด้วยยอดเงินที่แน่นอนตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราดอกเบี้ย
การคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันแบบลดต้นลดดอก
• กรณีลูกค้าทำประกันชีวิตผ่านธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ยของวงเงินหลักจะต่ำกว่ากรณีลูกค้าไม่ได้ทำประกันผ่านธนาคารฯ

กรณี

Refinancing

Non-refinancing

ทำ ประกันชีวิต ปีที่ 1 MLR-3% ปีที่ 1 MLR-1.5%
ปีที่ 2-15 MLR-1% ปีที่ 2-15 MLR-1%
ไม่ได้ทำ ประกันชีวิต ปีที่ 1 MLR-2.5% ปีที่ 1-15 MLR-1%
ปีที่ 2-15 MLR-1%  

• อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสำรอง: MLR-1%

เงื่อนไขการใช้บริการ
• สำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล
• ดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนท์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือน
• กรณีชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ลูกค้าจะต้องมีประวัติการผ่อนชำระมาไม่น้อยกว่า 24 งวด
• มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้เกิน 30 วัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
• ปัจจุบันไม่เป็น NPL หรือไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
• อายุของลูกค้าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาวงเงินสินเชื่อต้องไม่เกิน 75 ปี
• วงเงินสำรองจะถูกยกเลิกหากลูกค้ามีประวัติค้างชำระหนี้เกิน 30 วัน ในช่วง 3 ปีก่อนถึงงวดในการเบิกใช้วงเงินสำรอง

สมัครวันนี้!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

ลูกค้านิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนอายุไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (ถ้ามี)
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
• รายงานการประชุมที่มีมติให้ขอสินเชื่อกับธนาคาร
• ตัวอย่างตราประทับที่จดทะเบียน (บอจ.3)
• สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
• เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของหลักประกัน และใบอนุญาติก่อสร้าง
• สำเนางบการเงินฉบับตรวจสอบ 2 ปีย้อนหลัง
• รายการเดินบัญชี (bank statement) ย้อนหลัง 12 เดือน
• สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 12 เดือน
• เอกสารแสดงค่าเช่าประจำเดือน หรือทะเบียนเข้าพักประจำเดือน ย้อนหลัง 12 เดือน
• สัญญาเงินกู้และเอกสารการชำระเงินกับสถาบันการเงินย้อนหลัง 24 เดือน (กรณี Refinance)

ลูกค้าบุคคล
• สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
• เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของหลักประกัน และใบอนุญาติก่อสร้าง
• เอกสารแสดงค่าเช่าประจำเดือน หรือทะเบียนเข้าพักประจำเดือน ย้อนหลัง 12 เดือน
• สำเนารายการเดินบัญชี (bank statement) ย้อนหลัง 12 เดือน
• สัญญาเงินกู้และเอกสารการชำระเงินกับสถาบันการเงินย้อนหลัง 24 เดือน (กรณี Refinance)

หมายเหตุ
• ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ
• อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมชองธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์


【Close】