ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >สินเชื่อ >เอกสารการขอสินเชื่อ
เอกสารการขอสินเชื่อ
 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเบื้องต้น

• หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์
• หนังสือบริคณห์สนธิ
• ข้อบังคับบริษัทฯ
• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
• ประวัติบริษัทฯ
• บัญชีเงินฝากของแบงก์หลัก และอื่นๆ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
• งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
• อื่นๆ (ตามที่ธนาคารเห็นสมควร)


【Close】